HomeVodjes papierPagina 86

JPEG (Deze pagina), 846.87 KB

TIFF (Deze pagina), 7.59 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

l
terwijl de Russische ambtenaren Russen zijn. In de
j tweede plaats wordt een groot deel der Indische ‘
I belastingen uit het land weggevoerd, terwijl de Rus-
j · sische regeering de door het volk opgebrachte belas~
tingen in het land zelf uitgeeft. Een derde nadeel in
j vergelijking met Rusland bestaat hierin, dat terwijl de
I tsaar een wetgevend lichaam heeft ingesteld, Engeland
I aan de Indiërs steeds een parlementaire vertegenwoor~
diging of constitutioneele regeering blijft weigeren.
j Het Indische volk moet belasting betalen, doch mag
j geenerlei invloed uitoefenen bij het bepalen van de
l grootte of het gebruik der staatsinkomsten. Het betaalt
l ongeveer 225.000000 dollars per jaar aan de regee-
l ring en van deze som worden 100.000.000 dollars
I uitgegeven voor een leger, waarin Indiërs geen ofïiciers-
posten kunnen bekleeden. De kosten van het binnen~
I landsch bestuur slokken een derde van de belastingen
op. jaarlijks gaan ongeveer l00.000.000 dollars uit
Indië naar Engeland en meer dan 15.000.000 dollars
worden betaald aan de Europeesche beambten van
j het burgerlijk bestuur. Welk volk zou zulk een ader~
j lating kunnen verdragen zonder te verzwakken? Het
j Indische volk moet in verhouding tot zijn inkomsten
bijna tweemaal zooveel belasting betalen als het Engel~
j sche. De onderdrukking, de ongerechtigheid en de
belasting van 's lands hulpbronnen waren zoo groot,
dat de hongersnood steeds vaker en in grooteren
omvang optrad."
? Alle onbevooroordeelde schrijvers, die de toestanden
in Engelsch~Indië ter plaatse bestudeerd hebben, zijn
het er over eens, dat de Engelsche heerschappij alle
I vitaliteit uit het Indische volk heeft geperst.
l Hongersnood, pest en andere besmettelijke ziekten
I zijn chronisch in dit land. Gedurende de laatste tien
l 84