HomeVodjes papierPagina 85

JPEG (Deze pagina), 812.25 KB

TIFF (Deze pagina), 7.60 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

"Mijne Lords, wanneer gij voor de
- schanddaden, die Warren Hastings in i
Indië bedreven heeft, de oogen sluit,
dan maakt gij van ons, Engelschen, een
natie van helers, een natie van huiche-
laars, een natie van valsche spelers!"
" (Edmund Burke in het Engelsche Hoogerhuis).
Het is lang geleden, dat de moedige Burke in het
Engelsche Hoogerhuis deze scherpe beschuldiging uit~
sprak tegen Hastings, en wel tijdens het geding, dat
met diens vrijspraak eindigde. Zün deze woorden ook ,
thans nog toepasselük? Wie de bloedige geschiedenis
van het Engelsche bewind in Indië wil leeren kennen
leze het boek van den Engelschen veldmaarschalk 1
Lord Roberts: ,,41 ]aren in Indië"; Wij zullen echter
bij al de gruweldaden, die in dit boek worden opge~
somd, niet blijven stilstaan - het is immers meer dan
voldoende bekend hoe de Engelschen de Indische
Seapoys voor de kanonnen bonden en hen zoo in
stukken schoten, teneinde dezen bij geloovigen stumperds
riet alleen van hun leven, doch ook van hun geloof
aan de reïncarnatie te berooven, hoe de koningszonen
in Delhi verwond en de opstandelingen van Lucknow
bestraft werden. Wij vragen alleen: Heeft Engeland ‘
deze schuld vereifend? Hoe oordeelen onze tzjdgenoo~
ten over Engeland's huidige Indische politiek? r
De vroegere staatssecretaris der Vereenigde Staten,
de om zijn groote oprechtheid bekend staande William
]. Bryan publiceerde na zijn verblijf in Indië in 1906
een 'brochure, waarin hij o. a. zegt:
,,De regeering van Indië is zoo onverantwoordelijk
en autocratisch als die van Rusland ooit geweest is,
en in tweeërlei opzicht is ze zelfs nog erger. In de
eerste plaats berust zij in handen van vreemdelingen, _
83
I
7
l . i