HomeVodjes papierPagina 84

JPEG (Deze pagina), 834.68 KB

TIFF (Deze pagina), 7.60 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

I
blijven uitmaken van de bezittingen van Groot-Brittanje.,
I ,,Zulk een argument is gebaseerd op de valse idee, .
I dat 'n inwilliging onder omstandigheden, die men niet
kan veranderen, gelijkstaat met een vrijwillige keuze.
I ,,Hetzelfcle argument zou van kracht zijn tegen de
bevrijding van enige der veroverde gebieden in Europa, ,
I wier bewoners vechten aan de kant van hun respektieve
I overwinnaars. Als zulk een houding van overwonnen
I volken hun recht op zelfstandigheid verbeurd verklaart,
dan is de Britse Nota van geen betekenis en dus
I waardeloos.
I ,,Wij verstouten ons, ten behoeve van onze mede~
I burgers te verklaren, dat wij met blijdschap en dank~
I baarheid de teruggave van onze onafhankelikheid zouden
I willen aanvaarden, en willen gaarne er op wijzen, dat,
I indien zodanige teruggave onmiddellik door Groot~
I Brittanje wordt tot stand gebracht nog voor het als
kontra~eis gesteld wordt tijdens 'n vredeskonferentie,
I daardoor aan de gehele wereld het bewijs zou geleverd
I worden zonder enige kwestie, dat Groot~Briftanje bij
l de toepassing van het beginsel van teruggave van
veroverde staten slechts bezield was door eerlike be~
j weegredenen en zou· het voor altijd gewapend zgn
tegen de verdenking, dat schünheilig voorbehoud ten
grondslag lag aan zün eisen.
,,Wegens de belangrijkheid van deze zaak heeft het
j Centraal Komitee 't verstandig en wenselik geacht om
j deze verklaring openbaar te maken/'
I Het stuk is geteekend door T. Roos, den voor~
j zitter, en H. Poutsma, den sekretaris van het centrale
comité of hoofdbestuur. Het is overhandigd aan den
gouverneur­generaal alsmede aan de consuls van de
. onzijdige mogendheden te Pretoria.
j #5 * ss
82
‘ I
I
` · I