HomeVodjes papierPagina 83

JPEG (Deze pagina), 848.81 KB

TIFF (Deze pagina), 7.64 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

meerderheid van onze medeburgers, bij welke partij zij
­ ook mogen behoren, in de twee gewezen republieken ·
zowel als in de Britse kolonies Natal en de Kaapkolonie,
zich in deze gaarne aan onze zijde zullen scharen.
i ,,Daar de eer van Groot­Brittanje gemoeid is met
deze verheven handelivüze is het natuurlik onmogelük
E onder het een of andere voorwendsel, of op grond
van een of ander argument, de gewezen Zuidafri~
kaansche Republiek of de Oranje Vrüstaat uit te sluiten
i van de toepassing ervan, aangezien hun bestaan als
onafhankelijke staten door Groot­Brittanje zelf beëin~
digd werd door de veroveringsdaad van 1902.
,,De argumenten, die aangevoerd zijn geworden in
Engeland tegen de bekrachtiging door Groot~Brittanje
van dit beginsel in verband met haar eigen recente
anneksaties zijn tweeërlei:
,,Het eerste is, dat de Grondwet van de Unie van
Zuid~Afrika het wezen van onafhankelikheid aan onze
Staten heeft ontnomen, een argument dat echter nooit
lï duidelik is uiteengezet, terwijl onafhankelikheid die Z
9 Staten toch onbetwistbaar toekomt.
f ,,Het is bijna onnodig om er op te wijzen, dat deze
reden van gelijke kracht en geldigheid zou zijn wan~
ik neer toegepast op landen of gebieden veroverd en
genomen door europese mogendheden in de laatste
tijd. Wanneer slechts politieke veranderingen een hin~
derpaal kunnen zijn voor de teruggave dan is het
beginsel zoals verkondigd door Zijn Majesteits Regering
ontbloot van enige betekenis.
,,Het tweede argument is, dat, omdat enkele van
onze medeburgers geholpen hebben in de veldtochten
tegen de duitse kolonies in Zuid~Afrika, de Boeren de
anneksatie van hun land als een voldongen feit erkend
‘ hebben en er in toegestemd dat hun land 'n deel moet
6 81