HomeVodjes papierPagina 82

JPEG (Deze pagina), 855.61 KB

TIFF (Deze pagina), 7.65 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

lc
j Engeland! Maar . .. Albion heeft ervoor gezorgd de
j publieke opinie op zijn hand te krijgen. Alles werd l
J gedaan om het aantal ,,uitlanders" d. w. z. Engelschen
in Zuid~Afrika grooter te maken en zooveel mogelijk
werd alles, wat de Transvaalsche Nationale Partij in Q
,,Ons Vaderland" en andere organen te zeggen had, E
onderschept. Doch op den duur liet de stem der waar- g
heid zich toch niet onderdrukken.
· De ,,Nieuwe Rotterdamsche Courant" van 23 Maart j
1917 haalde uit de "Volksstem" (Pretoria) van 30 V
lanuari het manifest der Nationale Partij aan. Het N
i` opschrift luidt: "Uiteenzetting van de houding van de
g Nationale Partij in Transvaal ten opzichte van het .
i groote rechtsbeginsel, neergelegd in de Nota van Groot~
E Brittanje aan de neutrale mogendheden." ln den aanhef
1 wordt uit die nota aangehaald: ,,Geen vrede is mogelik
· totdat reparatie gemaakt is voor geschonden rechten
l en vrüheden en 't beginsel van nationaliteiten en
A 't onafhankelük bestaan van kleine staten erkend is."
En dan volgt: ` E
,,Dat dit grote beginsel de leiddraad zou zijn voor [
de houding van Zijn Majesteits Regering bij eventuele ;
vredesonderhandelingen is dikwijls verkondigd gedurende `
j de tegenwoordige oorlog, door britse staatslieden en i
in de publieke pers van Groot~Brittanje; maar dit is
de eerste keer dat het offïsiële goedkeuring verkregen
heeft van Zijn Majesteits Regering, en ten behoeve
en in naam van de Partij die wij vertegenwoordigen
l willen wij de volgende verklaring publiek maken in
1 verband daarmede:
j ,,De Nationale Partij is een van de grootste politieke
j partijen in dit land, vertegenwoordigende de Burgers
j van de gewezen Zuidafrikaansche Republiek en de _
j Oranje Vrijstaat, en wij twijfelen niet of de grote
1 80