HomeVodjes papierPagina 81

JPEG (Deze pagina), 834.28 KB

TIFF (Deze pagina), 7.63 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

overzicht te geven van de door Engeland in Ierland
begane gruwelen. lDe straatgevechten te Dublin, de
g tuchthuis~ en gevangenisstraffen, waartoe de heldhaftige
strijders voor de vrijheid van het groene eiland veroor-
deeld werden liggen echter nog zoo kort achter ons,
dat wel niemand ze reeds vergeten kan hebben.
Wij zouden in dit verband cijfers kunnen noemen,
die een ieder met afgrijzen zouden vervullen of ~ om
in Franschen stijl te spreken ~ waarbij de Genius der
Menschheid de oogen van schaamte zou bedekken.
Q Vrijheid en rechten der menschheid! ,
Een der meest aangrijpende episoden in de wereld~
j geschiedenis vormt de wanhoopsstrijd der heldhaftige ,
Boeren. Tüdens den Boerenoorlog streden niet alleen E
stamverwante Nederlanders, in gedachten mee
é aan de züde van ons ongelukkig broedervolk ~­· men
mag gerust zeggen, dat Europa, Amerika, de geheele
f niet~Engelsche wereld van mededoogen vervuld was
met die eenvoudige en toch zoo heroïsche verdedigers
. eener ten ondergang gedoemde vrijheid. "
A ‘,,Wanneer het een misdaad is, in het belang der
j zelfverdediging den strijd op te nemen, en wanneer zulk
j een misdaad al moet worden gestraft, dan meen ik, dat
i Z. M. regeering met de verwoesting van het land, met
i de kastijding van vrouwen en kinderen en met de
l algemeene ellende, die deze oorlog over ons heeft
gebracht, tevreden kan zijn," schreef toendertijd de
l president van den Oranje~Vrijstaat Steijn aan Kitchener.
l En thans? Waar is het Fransche, het Amerikaansche
mededoogen voor de eenvoudige heldhaftigheid dier
` onvergetelijke strijders gebleven?
j Welk een bewondering legde de wereld na de onder~
werping der kleine republieken aan den dag voor de
,,grootmoedige en breed~opgezette" staatkunde van
79