HomeVodjes papierPagina 80

JPEG (Deze pagina), 842.40 KB

TIFF (Deze pagina), 7.63 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

Duitschland's werk te steunen, en zoolang zij in dez_e
houding blijft volharden blijven wij als vertegenwoor~
digers van Ierland weliswaar in onze houding ten
I opzichte van den oorlog volharden, van de gerechtig­
heid van de zaak der Geallieerden vast overtuigd en
onwrikbaar in ons besluit om al het mogelijke te doen
teneinde den oorlog tot een spoedig en succesvol einde it
te brengen -· doch tegelijkertijd achten wij ons ver~
i plicht met alle te onzer beschikking staande middelen
j tegenover de regeering stelling te nemen.
De senaat van Australië heeft zich reeds ten gunste ·p
. van de vrijheid van Ierland uitgesproken en namens l
het Iersche volk betuigen wij hem onzen diepsten dank. (
I De mannen van Ierschen bloede in de Dominions
§ en de Vereenigde Staten van Amerika verzoeken wij
onverwijld alle te hunner beschikking staande middelen *
aan te wenden om druk uit te oefenen op de Engelsche r
regeering, opdat zü Ierland zal behandelen overeen~
j komstig de principes, waarvoor zü in Europa srrüdt, .;
en in het bijzonder verzoeken wij het Amerikaansche i
j volk de Engelsche regeering met nadruk te wijzen op
haar plicht om de verheven principes, die president I
, Wilson in zijn historische boodschap aan den Ame~ i
rikaansche senaat zoo duidelijk en schitterend heeft
uitgesproken, toe te passen op Ierland". Y
E Dit manifest werd den president der Vereenigde
Staten en den minister~presidenten van Canada, Australië,
Zuid-Afrika en Nieuw~Zeeland toegezonden,
j De Engelschen hebben het thans, gelukkig, zoover _
gedreven, dat zich bij het protest der Katholieke bis~
schoppen tegen losscheuring van Ulster ook de Pro~ ,
I testantsche hebben aangesloten. Het zou overigens een
i afzonderlijk boekdeel eischen om ook maar een beknopt l
78 j