HomeVodjes papierPagina 8

JPEG (Deze pagina), 815.71 KB

TIFF (Deze pagina), 7.54 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

i
onmisbare feiten hebben zij hun lezers nimmer onder
i de oogen gebracht. Of wel deze feiten werden op
zulk een misleidende wijze aan het publiek opge~
discht, dat de onnadenkende massa er de beteekenis
niet van kon doorgronden.
g Het is daarom dat wij willen trachten een tipje T
van den voor velen ondoorzichtbaren propaganda~sluier
op te lichten. Wij wenschen eenige feiten onder de
aandacht van onze landgenooten te brengen, die het
misleidende van de Entente­frasen in een helder dag~
licht plaatsen. Wij willen eens laten zien, hoe het met
j de democratie in de Entente~landen, die immers strijden
om ,,de wereld veilig te maken voor de democratie",
zelf gesteld is. Ten slotte willen wij onze landgenooten
inlichten omtrent de toepassing van het ,,zelfbeschik~
kingsrecht der naties" door de strijders voor dit be~
ginsel, de Geallieerden. Slechts zelden dringt de stem
der door de Entente onderdrukte volken tot ons door.
De pers dier volken is door hun onderdrukkers aan
de strengste censuur onderworpen, tallooze bladen (in
Engelsch~Indië o. a.) zijn verboden, de nationale leiders
in de gevangenis geworpen of op andere wijze onscha~
delijk gemaakt.
Zooals men zien zal, laten wij in dit werkje verschil-
lende bekende mannen, meest uit de Entente~landen,
aan het woord, aan wier autoriteit geen twijfel kan
bestaan.
Tot ons leedwezen hebben wij ons zeer moeten
beperken. Alleen over de toepassing van het ,,zelf~
bestemmingsrecht der naties°' door Engeland in Ierland
l en Engelsch~Indië bijv., ware een dik boekdeel te
l schrijven. Ons bestek liet echter slechts toe het meest
belangrijke naar voren te brengen. Wij verbeelden
ons niet pioniersarbeid te verrichten, doch wenschen
6