HomeVodjes papierPagina 79

JPEG (Deze pagina), 810.75 KB

TIFF (Deze pagina), 7.61 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

wantrouwen tegen de beloften van Engelsche ministers
p nog te doen toenemen, dat in Ierland thans zeer sterk
heerscht en dat de kracht der revolutionaire beweging
g in dit land ten zeerste zal versterken. Met het oog op
lf · den ontzaglijken ernst van den toestand, die door deze
rede van den minister~president voor Ierland en het
Rijk in ’t leven is geroepen, achtten wij voortzetting
der debatten nutteloos en voelden wij ons verplicht ‘
zoo nadrukkelijk mogelijk onze opvatting van den ernst
lj van den toestand kenbaar te maken en onmiddellijk
l ter bespreking van de toekomstige politiek der Iersche ,
nationale partij bijeen te komen.
In de eerste plaats moeten wij verklaren, dat de
handelwijze der Engelsche regeering sinds de vorming {
der coalitie­regeering, culmineerend in de gisteren door
den minister~president gehouden rede, de taak om een
grondwettelijke staatsinrichting voor Ierland voor te
bereiden nagenoeg onmogelijk heeft gemaakt. De con~
stitutioneele beweging kan nog gered worden, doch
alleen met behulp der krachtdadige medewerking van
alle weldenkende nationalisten in Ierland en in het bij~
E zonder met behulp der millioenen Ieren in de groote
{ Dominions en in de Vereenigde Staten van Amerika.
I Tot hen richt zich onze smeekbede degenen te hulp
te komen, die Ierland ervoor behoed hebben een werk-
tuig van Duitschland te worden en die onder de moei~
lijkste omstandigheden ervoor strijden om den weg naar
j de vrijheid van Ierland met vreedzame en grondwettelijke
middelen open te houden. In dezen strijd belemmert
ons de Engelsche regeering, die de Duitschgezinde
Iersche revolutionaire partij in de hand werkt met een
krankzinnige perversiteit, den ergsten reactionairen van
Petersburg waardig.
Wat Ierland betreft doet de regeering alles om
77