HomeVodjes papierPagina 78

JPEG (Deze pagina), 827.11 KB

TIFF (Deze pagina), 7.61 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

van 8,5 tot 4,4 millioen zielen. Honger en emigratie
ontvolkten het groene Erin. Van waar de onverzoen~
lijke haat der Amerikaansche Ieren tegen Engeland?
Deze vindt zijn oorsprong in dezelfde bron als de ver~ j
bittering der Amerikaansche joden tegen het tsarisme:
de woede over onderdrukking en woordbreuk der lf ·
vroegere heerschers!
Laten wy de Ieren zelf aan het woord! 1
Op 7 Maart 1917 eischte de afgevaardigde O'Connor
in het Engelsche Lagerhuis van de regeering, dat
Engeland niet alleen in het kamp der vijanden, doch
ook in eigen huis voor de bescherming der kleine naties
zou zorgen. Toen minister~president Lloyd George ,5
daarop de vervulling der beloften inzake de vrijheid
van Ierland weigerde, verlieten de Iersche nationalisten
de vergaderzaal. Den volgenden dag kwamen zij onder
voorzitterschap van john Redmond bijeen en besloten
zij tot openbaarmaking van het volgende manifest:
,,In zijn rede van gisteren heeft de minister~president
een standpunt ingenomen, dat, wanneer men het zou
handhaven, de blijvende onthouding van zelfbestuur
aan Ierland met zich zou brengen. Hij verdedigde de I
stelling, dat een kleine minderheid in het Noordoosten
van Ulster zoolang zij wil een veto mag uitbrengen »
tegen het verleenen van zelfbestuur aan een eensge~ `
zind Ierland. Dit is een bewering, waarmee de vertegen~
woordigers van Ierland zich nimmer kunnen vereenigen...
Het gisteren door den ministevpresident ingenomen
standpunt beteekent een absolute verandering van
houding in de Ulster~kwestie en in het vraagstuk van
homerule voor Ierland in 't algemeen en een woord~
breuk tegenover de Iersche partü en het Iersche volk,
en zijn rede zal er ongetwijfeld toe bijdragen om het
76 _