HomeVodjes papierPagina 77

JPEG (Deze pagina), 821.51 KB

TIFF (Deze pagina), 7.62 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

l
Ieren niet eens, noch de Fransch~Vlamingen en wat
{ plechtige verklaringen beteekenen, dat ziet men aan
gr Finland en tot dusver aan Polen. De werkelijkheid is,
1 dat men den vijand zwart maakt en zelf fraaie leuzen
aanheft, die men den vijand op wil leggen zonder ze
? zelf na te komen. Dit bewijst, dat de tijden voor een
á eerlijke oplossing van het nationaliteitenvraagstuk niet
jy rijp zijn. Want noch het eigen geweten, noch de
publieke opinie van de neutralen is voldoende ontwikkeld
om dit huichelen te doorzien.
Het zou een geweldige ontroering geven, indien
g Wilson zoo hij op de hoogte is, den moed had op x
de nota te antwoorden: Uwe geuite bedoelingen zijn l
tamelijk interessant, maar zoudt gij eerst niet Uw eigen l
practijk daarmede in overeenstemming brengen?" l
Over hetzelfde onderwerp schreef het Deensche blad
,,Westj. Socialdemokr." te Esbjerg:
"Opnieuw hebben de tien phrasemminnende mogend~
E heden het recht der kleine naties hun oorlogsdoel ge~
noemd. Daartegen valt niets in te brengen, mits zij
g met zichzelf beginnen. Engeland zou direct aan Ierland, I
I Indië en ook aan Schotland zelfbestuur kunnen ver~
p leenen. De 51 millioen menschen in de Fransche
koloniën snakken naar vrüheid en Italië zou Tripolis
en Albanië hun eigen weg kunnen laten gaan. Het
nationaliteitenprincipe eischt voorts, dat België op~
j houdt met den Congostaat uit te zuigen en dat ]apan ‘
A zyn troepen uit China terug trekt."
. Gaan wij eens na of deze klachten gemotiveerd zijn.
Of ook hier werkelijk, zooals het Engelsche spreek~
woord zegt ,,deeds are fruits, words are but leaves" -­~
of alleen daden vruchten, woorden echter slechts bla~
deren zijn.
In de 19e eeuw daalde de bevolking van Ierland
75