HomeVodjes papierPagina 76

JPEG (Deze pagina), 849.10 KB

TIFF (Deze pagina), 7.62 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

l
voren schuift. Het is nog gekker, dat hun verleden
niet den minsten waarborg geeft, dat zij dit ideaal j
in ernst nastreven.
Wel noemen zij speciaal Polen en verwijzen naar
de proclamatie door den Tsaar eind December aan zijn
leger gedaan, maar dat dit geen eerlijk spel is na de
herhaalde niet nagekomen beloften is duidelijk. De
Centralen hebben Polen in hun macht en aan het
= Russisch deel van Polen zelfstandigheid niet alleen
‘ toegezegd, maar daadwerkelijk de eerste stappen daartoe
voorbereid. Het is niet dan een politieke manoeuvre F
om aan Polen thans in zijn geheel zelfstandigheid te ,
beloven. Rusland's verleden waarborgt, dat als 't eens
zoover is, beloften niet zullen worden nagekomen.
Wilt gij bewijs, waarom is Finland dan niet onmid~
dellijk in zijn eigen rechten hersteld? Frankrük zal de
Elzas moeten worden teruggegeven is de eisch. Men
steunt zgn recht daarop, dat het in '70 zou zün ontno~
men tegen den wil der bevolking. Maar wenscht de `
meerderheid van Elzas~Lotharingen thans aanhechting i
bg Frankryk? Neen. Waarom worden Transvaal en j
Oranje~Vrüstaat niet hersteld? Waarom de Kaap
niet aan Nederland teruggegeven, om het met Oranje­ è
s Vrijstaat en Transvaal tot een zelfstandig rijk te doen · "
voortbestaan als een nieuwe staat: Zuid~Afrika! Is
het billijk dat Frankrijk Fransch~Vlaanderen behoudt of ik
is dààr 't onrecht verjaard, omdat het niet 45, maar
250 jaar geleden is, dat de bevolking werd losgescheurd A
van haar broeders? ,
Men eischt uitdrukkelük de bevrüding van Italianen.
Slaven, Roemeniërs, Tsjechen, Slowaken van vreemde
overheersching, omdat zü zün ingelyfd bg de Centralen,
ondanks de min of meer verleende autonomie, die
althans in Oostenrük bestaat. Maar dat hebben de
74