HomeVodjes papierPagina 75

JPEG (Deze pagina), 721.79 KB

TIFF (Deze pagina), 7.62 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

1
VRHHEID, GELIIKHEID EN BROEDERSCHAP . . .
VOOR DE ONDERDRUKTE VOLKEN
I

l DOOR ENGELAND ONDERDRUKTE VOLKEN '
I ,,Britannië's oorlogsdoeleinden zijn
dezelfde als de Russische in zooverre
j zij gebaseerd zijn op het verlangen
naar een vrede, die op de nationale ‘
vrijheid en de internationale vriend-
schap berust". j
(Lord Robert Cecil)
Onder den titel ,,Droomen en werkelijkheid" schreef
P Dr. W. L. van Es in ,,De Toorts" van 27 januari
f 1917 naar aanleiding van de nota der Entente aan
‘ president Wilson o. a.:
Q ,,Er is in dat antwoord der Entente aan Wilson
een zin, die zou kunnen doen denken aan een wijd
verschiet van gerechtigheid: ,,Reorganisatie van Europa,
gewaarborgd door een duurzame regeling op den grond~
j slag zoowel van het nationaliteitsbeginsel als van het
l recht dat alle volken, klein en groot, hebben op volle
zekerheid van vrije oeconomische ontwikkeling, en "
ook op territoriale overeenkomsten en internationale
schikkingen, die van zoodanigen aard zijn dat zij de
land~ en zeegrenzen waarborgen tegen onrechtmatige
aanvallen."
Indien dat bereikt werd, zou inderdaad de oorlog wor~
den een oorlog om rechtvaardigheid. Het is alleen vreemd
dat eerst thans plotseling de Entente dit ideaal naar
73