HomeVodjes papierPagina 74

JPEG (Deze pagina), 775.04 KB

TIFF (Deze pagina), 7.62 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

l
Britten heschen terstond de Engelsche vlag boven de
veroverde vesting. Sedert heeft Spanje viermaal met
geweld van wapenen getracht Gibraltar te heroveren,
doch zonder resultaat. De diplomatieke onderhande~
lingen duurden van 1703 tot 1805, doch leden schip~
breuk, dank zij Engeland's intriges en zijn trouweloosheid, H
en omdat Albion met een verdeeld Europa te doen had! j
Spanjaarden! Vergeet nooit, dat gij in het jaar 1898
Uwen invloed en Uw macht op het westelijk halfrond
en op de Philippijnen door Britsche intriges verloren
hebt en dat door het ingrijpen van den Britschen gl
admiraal Sir Edward Chichester Manila gemakkelijk
genomen en de Spaansche vlag uit de Oostelijke zeeën
verdrongen werd.
Een Uwer meest bekende staatkundige leiders heeft
gezegd, dat de levensvraag der Spaansche politiek j
door Engeland en Frankrijk in verwarring is gebracht,
en later vernietigd door de overeenkomst van Alge~ è
ciras, hun beider werk. Dit moogt Gij niet vergeten. `
Gij moet U dit goed inprenten en overtuigd zijn en
V besluiten, dat Uw land niet langer een speelbal mag
zijn van de intriges en trouweloosheid der Entente, U
doch dat Spanje als vrije en onafhankelijke Staat de
het in Europa toekomende plaats dient in te nemen.
Doch zoo lang Gij niet volkomen en onvoorwaarde~ _
lijke heerschappij over Gibraltar bezit, kunt Gij dit doel ll
niet bereiken en derhalve moet elk rechtgeaard Spanjaard
alle krachten inspannen om hiertoe te geraken." ,5

72