HomeVodjes papierPagina 73

JPEG (Deze pagina), 839.42 KB

TIFF (Deze pagina), 7.61 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

een zeer grooten aanhang heeft. Een der door deze
Liga verspreide manifesten luidt als volgt:
,,Spanjaarden! De ontzettende oorlog, die heden ten
dage de meeste landen van Europa teistert, roept voor
de geheele wereld een nieuwen stand van zaken in
't leven en opent voor vele rijken een nieuwe toe~
komst. Een en ander dient niet over het hoofd te
worden gezien, daar anders allicht deze verwachting
op den duur voor altijd verloren zou gaan.
Ook ons dierbaar Vaderland, ons geliefd Spanje,
behoort tot de landen, waarvoor zulke vooruitzichten
zijn weggelegd. De ellende, die de krijg over de oor~ S
logvoerende mogendheden heeft gebracht, is ons, wel {
is waar, tot dusver bespaard gebleven, doch nochtans
hebben wij een groote taak te vervullen. Spanje's grond
en bodem zijn wel is waar niet geschonden, doch ter
plaatse, waar alleen Spanje's roemrijke vlag moest
wapperen, wapperen vreemde kleuren. Dit moet anders,
deze vernedering moet uit den weg geruimd worden,
deze smaad moet ophouden! Deze vernedering vormt
de Britsche vlag te Gibraltar. Deze smaad dulde men _
niet langer! Omdat Spanje dezen smaad en deze ver~
nedering duldt, is 't zwak in Europa's raadszaal en niet
in staat de het in de wereld toekomende plaats in te
nemen. De Spaansche invloed is tot het nulpunt ge~
daald en Spanje's krachten zijn verlamd. Zoodoende
is het de speelbal en vazal van Engeland geworden
en zal, indien de Entente zegevierend uit dezen strijd
mocht te voorschijn treden, ten slotte vallen als offer
en slaaf van laatstgenoemde.
Gibraltar werd in 1704 door de Britten verraderlijk
bemachtigd en onder admiraal Rooke bezet door de
Britsche en Hollandsche troepen. Slechts in schijn
streden zij voor keizer Karel van Oostenrijk, want de
71