HomeVodjes papierPagina 71

JPEG (Deze pagina), 799.15 KB

TIFF (Deze pagina), 7.60 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

ongeveer de helft van hetgeen Duitschland bij het uit-
breken van den oorlog aan koloniën bezat.
Wat de Duitschers, toen ook zij eindelijk naar voor
koloniseering geschikte gebieden begonnen uit te zien,
verwierven, waren niet zelden landstreken, die voor
hen geen der andere Europeesche mogendheden had
willen bezitten.
Het duurde dan ook geruimen tijd vóór de bescheiden
Duitsche koloniën economisch van eenige beteekenis
werden. In 1903 bedroeg de waarde van den totalen
handel van alle Duitsche koloniën slechts 117 millioen
mark, welk bedrag in 1912 tot slechts rond 500 millioen l
gestegen was. j
Op enkele uitzonderingen na heeft Duitschland, in {
tegenstelling met Engeland, zijn koloniën zonder geweld,
bloedvergieten of politieke streken in bezit gekregen.
ln de meeste gevallen verwierf het zijn koloniën door
vreedzame verdragen met de inboorlingen.
Wie de hierboven cijfers kalm overweegt, zal niet
lang meer in twijfel verkeeren, welke staat in werkelijk~
heid naar de wereldheerschappij streeft, Duitschland
of Engeland!
Het zou ons hier te ver voeren om al de beroofde
volken en stammen op te sommen, wier eigendom door
de werkelijke zeeroovers ·­· die steeds het woord vrede
in den mond hebben en niettemin een zoo onmetelijk
wereldrijk bij elkaar veroverd hebben ·­ ,,onder be~ J
scherming is genomen". Wij willen ons beperken tot
een enkele stem uit een door Albion beroofd land. In
het bekende, te Madrid verschijnende blad, ,,A. B. C."
van 26 Maart 1917 schreef Salaverria: ,,De macht
van het woord heeft ook sommige Spanjaarden de
dwaze theorie gesuggereerd, dat Engeland de wel~
doende vriend van Spanje en Portugal is. Doch waar
69