HomeVodjes papierPagina 70

JPEG (Deze pagina), 845.18 KB

TIFF (Deze pagina), 7.60 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

Steeds weer wordt door de Entente beweerd, dat
Duitschland naar de wereldheerschappij streeft en alles,
wat leeft, zich onder het ,,Pruisische militairisme°' wil
doen buigen. In dit verband kan het zijn nut hebben
door een kort overzicht van de koloniale uitbreiding
van Engeland te bewijzen hoe verre juist Duitschland
in datgene, dat wereldheerschappij heet, bij zijn voor~
naamsten vijand ten achter is gebleven.
Vanaf 1876 tot het uitbreken van den wereldoorlog
is het Engelsche koloniale bezit van 221/2 millioen tot
331/2 millioen vierkante kilometers gestegen met een
bevolking van bijna 4OO millioen (1876 rond 25O millioen)
zielen. Een toename dus met rond 5O O/0. De koloniale
handel van Engeland beliep in het jaar 1913 ca. 975
millioen pond sterling, de totale handel van alle Duitsche
koloniën in 1912 slechts 23.2 millioen pond sterling,
dat is ongeveer een veertigste deel van het Engelsche
cijfer. Duitschland bezat in 1876 in het geheel nog
geen koloniën en in 1914 slechts een bescheiden kolo~
niaal gebied van rond 3 millioen vierkante kilometers
met een bevolking van iets meer dan 12 millioen
hoofden. Hierbij mag men niet uit het oog verliezen,
dat Duitschland nagenoeg de helft meer inwoners heeft
dan Engeland en Ierland samen.
Deze vergelijkingen geven echter zelfs nog geen
oppervlakkig denkbeeld van het ontzaglijke verschil in
beteekenis tusschen het Duitsche en het Engelsche
overzeesche bezit, daar de Engelsche koloniën door
hun ligging, bodemgesteldheid enz. een veel grootere
· waarde hebben dan die van Duitschland.
In Azië heeft Engeland zijn machtssfeer van 1876
tot 1914 met ongeveer 1 1/2 millioen vierkante kilometers,
in Afrika met bijna 4 millioen en in Australië met ongeveer
een millioen vierkante kilometers uitgebreid. Dat is
· 68