HomeVodjes papierPagina 7

JPEG (Deze pagina), 704.06 KB

TIFF (Deze pagina), 7.51 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

l T
i
r l
l
¤
i
VOORWOORD
De geweldige geschutstrijd aan de fronten gaat
_ vergezeld van een propagandistisch trommelvuur der
E strijdende partijen in de neutrale landen. De Geallieerde
` mogendheden zoowel als de Centrale staten, doen al
i het mogelijke om ons, neutralen, van de rechtvaardig~
_ heid hunner zaak te overtuigen en de verdorvenheid van
j den tegenstander in de schrilste kleuren af te schilderen.
l Hierbij doet zich het, overigens zeer verklaarbare ver-
schijnsel voor, dat de partij, die het sterkst is in 't uit~
I vinden van schoone frasen en klinkende leuzen, ook het
overgroote, Want onontwikkelde en niet zelfstandig~
A { denkende deel der "onzijdigen" op haar hand krijgt.
l Nu is het een onloochenbaar feit, dat het de Entente,
j in 't bijzonder Engeland, is, die op dit punt over de
g meest ingenieuse koppen beschikt en met haar mensch~
L lievende leuzen het meerendeel der neutralen heeft weten
j te begoochelen. ,,Strijd voor recht, vrijheid en bescha-
l ` ving", ,,strijd voor de democratie", ,,strijd voor het
l zelfbeschikkingsrecht der naties", ,,strijd voor de be~
j schaving tegen de barbaarschheid" ­­ dit zijn enkele der
; idealistische motieven, waarmee het hart der neutrale
wereld voor de zaak der Entente aan het gloeien is
I gebracht.
l Daarbij komt, dat ook vele bladen in de neutrale
l landen tijdens den oorlog hun plicht verzaakt hebben.
i Verschillende, voor het vormen van een zuiver oordeel
g 5
|
l
(
I `
I