HomeVodjes papierPagina 69

JPEG (Deze pagina), 848.23 KB

TIFF (Deze pagina), 7.59 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

geschatte minister Maura in 1917 te Madrid: ,,Neen,
men strijdt noch voor de zwakken en onderdrukten,
j noch voor de militaire suprematie, want wij weten
; immers, dat boven de militaire suprematie die ter zee
staat, die zich uitstrekt over àlle zeeën!" Zegt niet
het oude Engelsche volkslied, dat reeds in 1740 ge-
zongen werd: ,,Rule Britannia, rule the waves," Heersch
, Britannia, heersch over de golven! , d.i. over de wereld!
j En dit program is inderdaad verwerkelijkt, verwerkelijkt
onder het geschalmei van vredesbazuinen.
in In den loop der jaren hebben de Engelschen zich
op alle in commercieel, strategisch en politiek opzicht
belangrijke punten der geheele wereld voorgoed ge- l
nesteld - men beschouwe maar eens de wereldkaart! ,
Dat Engeland zijn geweldig, onevenredig groot bezit
voornamelijk aan geweld en roof te danken heeft weet
ieder, die Britannië's geschiedenis heeft bestudeerd.
Hoe Engeland ons onze koloniën eerst na heel veel
chicanes heeft teruggegeven, doch al onze bezittingen _
in Voor- en Achter-Indië, benevens Ceylon voorgoed
·· inpalmde, is natuurlijk aan ieder Nederlander bekend.
Het grootste deel van West-Indië heeft Engeland
eveneens van Europeesche volken afgenomen. Hun
· reusachtig Canadeesch bezit hebben de Engelschen
geheel ten koste van Frankrijk verworven, dat eeuwen- L
, lang de grootste offers voor deze kolonie gebracht had.
1 In Afrika hebben de Engelschen nergens het eerste
beschavingswerk gedaan en pioniersarbeid verricht.
Geheel tropisch Afrika hebben zij van de Portu-
geezen genomen, behalve enkele gebieden, waar zij den
Hollanders, Denen of Franschen de vruchten van hun
werk ontstalen. Kaapland en het omliggend gebied heb-
ben zij den Hollanders ontroofd, den Turken ontnamen
zij met geweld Egypte, evenals Zuid-Arabië en Cyprus.
67