HomeVodjes papierPagina 67

JPEG (Deze pagina), 728.73 KB

TIFF (Deze pagina), 7.71 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

en de vroegere Russische opperbevelhebber vóór den
oorlog over het Duitsche militarisme.
Doch laten wij nog eenmaal de nuchtere cijfers
spreken, die duidelijker dan een ellenlang betoog de
leugenachtigheid der Entente-beweringen inzake het
,,Duitsche militairisme" aantoonen. ~l
l
ä Duitschland [ Engeland Frankrijk
Uitgaven voor milit.
l doeleinden per hoofd êäägeïf f V f 1
§ derbevolkingin1913, O L ‘ " ' " ‘ `
Totaal ‘) . . [13.11 f 19.82 f 17.80
l Van de staatsinkom·­
1 sten werd voor milit.
j doeleinden uitgege~
* ven (in 0/o) . . . 15,6 39.4 32.3
t Vredesjaren van
< 1800­­1896 . . . 84 2) 75 8) 69
» Oorlogsjaren in de~ A °
g_ zelfde periode. . . 12 21 27
Terwijl het aan alle zijden door de zee omgeven
j Engeland een ,,twee mogendhedemstandaard", vroeger
zelfs een ,,drie mogendhedemstandaard" noodzakelijk 1
achtte, hield Duitschland, terwijl het toch aan twee
zijden gezworen vijanden tot buren had ­- het Russi~
sche Rijk en de Fransche Republiek ­ er ten op~
V zichte van deze landen nog niet eens een ,,één mogend~
1) In de periode 1905-14 bedroegen de uitgaven voor leger
en vloot der Centrale Mogendheden f 11.22 milliard, die van
j de Geallieerden f 25.26 milliard,
Y 2) Tot 1870 Pruisen i. p. v. Duitschland.
; 3) De koloniale oorlogen van Engeland niet meegerekend.
1 5 65
lit
3