HomeVodjes papierPagina 66

JPEG (Deze pagina), 839.12 KB

TIFF (Deze pagina), 7.71 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

heid" was uitgebroken! En wat zeide de groote
rough~rider ?
,,Duitschland is te sterk om aanvallen te vreezen,
en te rechtvaardig om een bron van onrust voor zgn
buren te zün". Zoo sprak Theodore Roosevelt in 1913.
En in een artikel ter gelegenheid van den Nieuwjaars~
dag 1914 liet niemand minder dan Lloyd George zich
als volgt over het Duitsche leger uit: ,,Het Duitsche
leger is een levenskwestie niet alleen voor het Rijk
zelf, doch ook voor het bestaan en de onafhankelijk·
heid van de natie, daar Duitschland twee staten .
tot naburen heeft, die ieder een bijna even sterk
leger bezitten.
Het land is zoo vaak door zijn vijanden bezet,
platgeloopen en verwoest, dat het zich niet opnieuw
aan dergelijke gevaren mag blootstellen. Wij mogen s
ook niet vergeten, dat terwijl wij een overmacht l
van 60 °/0 boven de zeestrijdkrachten van Duitsch~
land gebiedend noodzakelijk achten, Duitschland
in militair opzicht zelfs niet tegenover Frankrijk
een dergelijke overmacht bezit en bovendien heeft j
het toch ook met Rusland rekening te houden".
En tenslotte verklaarde de bekende Russische opper~ ,
bevelhebber Koeropatkin in de memorie, dat hij na
den Russisch­]apanschen oorlog aan den tsaar ter hand l
stelde, woordelijk:
,,De achter ons liggende oorlog heeft ons de gerust-
stellende overtuiging geschonken, dat onze westelijke
naburen geen aanvalsplannen tegen Duitschland koeste-
ren; want indien de wensch bestaan had onze westelijke
grenzen aan te tasten zouden de jaren 1905 en 1906
hiervoor buitengewoon gunstig zijn geweest".
Aldus oordeelden de president en de exwpresident
der Vereenigde Staten, de Engelsche ministenpresident
64
J