HomeVodjes papierPagina 65

JPEG (Deze pagina), 848.53 KB

TIFF (Deze pagina), 7.64 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

li

Was dit alles aan de wereld onbekend? Men is
Q bijna geneigd het te gelooven, waar de Entente­pers
immers de Duitschers steeds betitelt als barbaren en
Hunnen. Doch waarom, vraagt men zich af, studeerden
vóór den oorlog meer buitenlanders aan de Duitsche
universiteiten dan in eenig ander land ter wereld?
Waarom, lezer? Maar Franschen en Engelschen staan
onmiddellijk met hun antwoord gereed: ,,Dat is het
juist, zeggen zij, Duitschland is het land der weten~
schappelüke barbaarschheid!"
Wel een origineele opvatting ~ tot dusver gold
jg het als vaststaand, dat beschaving over het algemeen
een gunstigen invloed op de zeden heeft. j
Aê De verhalen over Duitsche gruwelen laten wij hier
voor wat ze zijn. We zouden te uitvoerig worden,
wanneer wij hier ook maar een deel der bewezen en
vaak met onmiskenbaar regisseurstalent geënsceneerde
vervalschingen op dit gebied wilden bespreken. Kan men
echter de woorden, die de Fransche onder~staats~ l
secretaris van buitenlandsche zaken, Denys Cochin, jj
einde Februari 1917 in de Fransche Kamer sprak: `
Elke humane gedachte moet verre van ons blijven!
opvatten als de uitdrukking van den wil der Franschen
om den oorlog op humane wüze te voeren?
De leuze: De Entente strijdt voor de beschaving
ll tegen de barbaarschheid wordt meermalen vervangen _
" door: De Entente strädt voor den eeuwigen vrede
tegen het militairisme. (Pruisianisme)! Heeft Wilson
ook dit feit eerst bij het afbreken der diplomatieke
betrekkingen tusschen Amerika en Duitschland ontdekt?
A Het heeft er allen schijn van! In zijn boek toch ver~
klaarde hij, dat de laatste oorlog, dien Duitschland
' gevoerd had, nl. die van 1870-­7l ,,in het belang van
het Duitsche patriotisme tegen Fransche onbeschaamd~
63