HomeVodjes papierPagina 63

JPEG (Deze pagina), 791.47 KB

TIFF (Deze pagina), 7.80 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

in het ,,arme" Duitschland 375 milliard mark.
in Engeland ..... 345 ,, ,,
in het ,,rijke" Frankrijk . 243 ,, ,,
De jaarlijksche inkomsten bedragen:
in Duitschland ..... 43 milliard mark.
in Engeland ...... 35 ,, ,,
in Frankrijk ...... 25 " ., ,,
De belastingen bedragen in Duitschland per hoofd
der bevolking 40, in Engeland 73, in Frankrijk 80 mark. `
j In Duitschland werd aan voedingsmiddelen 1,72 milliard l
· meer in- dan uitgevoerd, in Engeland 5,15 milliard.
{ Karakteristiek voor het Pruisische militarisme is, dat l
l ondanks den algemeenen dienstplicht in Duitschland `
onze oostelijke naburen aan uitgaven voor leger en
j vloot 21,8 mark per hoofd der bevolking betalen,
g tegen de Engelschen 33 mark en de Franschen 29 mark. ,
Het land der vrijheid, Engeland, heeft dus reeds in vredes­
jï tijd 33 0/0 meer uitgegeven voor zijn leger dan Duitschland.
l Om de "barbaarschheid" van Duitschland te belichten
l heeft Trietsch een tabel van de oorspronkelijke afstam~
ming der Europeesche vorstenhuizen samengesteld, uit
welken staat blijkt, dat verreweg het grootste deel
f der Europeesche vorstenh uizen van Duitschen oorsprong
is en dat de rest bijna zonder uitzondering met Duit~ ·
f sche vrouwen is gehuwd.
f Deze weinige cijfers toonen, hoe het Duitsche volk
er in geslaagd is zich in 40 vredesjaren tot de eerste
plaats op het gebied van cultuur, wetenschap en
handel op te werken, hetgeen wel een der voornaamste
redenen is geweest, waarom het voor zijn macht vree~
. zende Albion alle andere naties heeft opgeroepen om
samen met hem het Duitsche volk ten onder te brengen
61