HomeVodjes papierPagina 62

JPEG (Deze pagina), 850.72 KB

TIFF (Deze pagina), 7.81 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

r •
j zijn juist driemaal zoo groot als die van Engeland.
Wanneer men bedenkt dat Duitschland nog slechts
enkele tientallen jaren geleden voor een belangrijk
gedeelte zijn kolen uit Engeland betrok, dan moet het _
verbazing wekken, dat de Duitsche kolenproductie thans {
jaarlijks 259 millioen ton bedraagt, terwijl die van .p
Engeland 264 millioen, die van Frankrijk slechts 41 l
millioen ton per jaar groot is. - .
Wat den buitenlandschen handel betreft, neemt ‘ j
Engeland nog de eerste plaats in, en wel met 22,9
lj milliard mark. Doch ook in dit opzicht zit Duitschland tl
Albion reeds dicht op de hielen, daar zijn buitenlandsche
lle handel in het jaar voor den oorlog 19,7 milliard beliep, 1
f terwijl die van Frankrijk slechts 11 milliard bedroeg.
De toename in de laatste 25 jaren bedroeg in Duitsch­
land 225*)/0, in Engeland 1130/0.
Wordt echter bij den buitenlandschen handel die
met de eigen koloniën uitgeschakeld, dan overtreft
Duitschland Britannië reeds verre en is het Duitsche
cijfer bijna even groot als dat van Engeland en Frankrijk
3 samen!
j Wat het verkeerswezen betreft bezit Duitschland Q
51.000 postkantoren, Engeland 24.000, Frankrijk 14.000.
2 Duitschland heeft 1.310.000 telefoonstations, Engeland
733.000, Frankrijk 304.000. Ook in dit opzicht toont
llï het land der Barbaren cultureel veel hooger te staan ,
dan zijn vijanden. "
Q2; ' Van buitengewoon belang voor de oorlogvoering
lj is het geld, en waar Frankrijk als de bankier der wereld
{lg _ wordt aangemerkt, heeft het deze rol slechts kunnen
spelen, doordat het zijn geld niet in nieuwe binnen­
, landsche ondernemingen, doch bijna uitsluitend in buiten-
_ landsche waarden belegde.
= Het nationale vermogen bedraagt:
y
läë 60
I:
l
lil-
ul J