HomeVodjes papierPagina 61

JPEG (Deze pagina), 816.83 KB

TIFF (Deze pagina), 7.77 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

Het geboortenoverschot bedraagt in Duitschland per
jaar 840.000, in Engeland 465.000, in Frankrijk gemiddeld
25.000. Blijft de bevolking in dezelfde mate toenemen,
dan zal Duitschland over 30 jaar evenveel inwoners
hebben als Engeland en Frankrijk samen. Bij Engeland
Q moet bovendien met de geweldige emigratie rekening
1 worden gehouden. In het jaar 1913 bedroeg het ge-
boortenoverschot 449.000, er emigreerden echter 469.000
personen, zoodat de Britsche bevolking met 20.000
p zielen verminderde.
Voor den oorlog zijn de opgaven over de landbouw- `
` productie van bijzondere beteekenis. Terwijl Duitschland E
25 millioen ton graan verbouwt, produceert Engeland
er slechts 6, Frankrijk 16 millioen, Duitschland ver-
bouwt 54 millioen ton aardappelen, Engeland 6, Frank-
rijk 16 millioen.
Voor het hooge peil van den Duitschen landbouw
pleit de omstandigheid, dat de opbrengst van een hectare ,
‘ tarwe in Duitschland 23 d.L. bedraagt, in Engeland 21,
in Frankrijk 13; de opbrengst van dezelfde oppervlakte {“
haver bedraagt in Duitschland 21, in Engeland 16, in
l Frankrijk 13 d.L. Gaat men bovendien de cijfers__van
Rusland na, dan komt men tot het verbazingwekkende
resultaat, dat Duitschland per hectare precies twee-
maal zooveel produceert als Frankrijk en Rusland
J samen. Aan deze buitengewone prestatie van den
in vredestijd vaak geminachten Duitschen landbouw
hebben onze Oostelijke naburen het te danken, dat
het uithongeringsplan van Engeland op niets is uit-
geloopen. `
Terwijl de kolenvoorraden in Duitschland 423 milliard
ton bedragen, beloopen zij in Engeland 189, in Frankrijk
17 milliard ton en deze laatste zijn thans grootendeels
in Duitsche handen. De ijzerertslagen van Duitschland
59