HomeVodjes papierPagina 60

JPEG (Deze pagina), 761.99 KB

TIFF (Deze pagina), 7.77 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

[2

Duitsch- Enge- ..
,; ONDERWERP VAN VERGELIIKING [and land Frankmk
a "‘_'“ [
Opbrengst v. tarwe per hectare . 23,6 1 21 [ 13,3
Buitenl. handel (koloniën niet in- [ E
begrepen) in milliarden marken . [ 10,04 6,84 4,72
Postkantoren in duizendtallen 1912 [ 51,2 [ 24,5 14,6 [
Telefoonstations, id. ..... [1310 [ 733 304 [
Volkswelstand enz. [
Volksvermogen in milliarden mar- = ‘
ken, 1914 ......... E 375 345 245 ‘
jaarlijksch inkomen in milliarden [ E
Q, marken .......... g 43 35 . 25 F;
Saldi bij de spaarbanken in mil- [ [ `
liarden marken, 1911 ..... . 17,9 [ 4,7 [ 4,5
T Saldi bij de spaarbanken per hoofd [ Y
[ in marken ......... 800 329 [ 312
Belastingen per hoofd in marken. [ 40 73 [ 80
F Vreedzaamheid en uitgaven voor ,
militaire doeleinden. [
[ Aantal oorlogsjaren tusschen 1800 [ [
en 1896 ......... 12 21 27
ïï Uitg. v. milit. doeleinden in 1913 [
per hoofd Mk. ....... 21,86 33,05 29,67
Het is zeer kenmerkend, dat in Duitschland op
[A 10.000 recruten slechts 2 analphabeten voorkomen,
tegen 100 in Engeland en 320 in Frankrijk. Voor het
onderwijs geven de Barbaren jaarlijks 878 millioen [
mark uit, Engeland 384, Frankrijk 261 millioen. Hoe
de betere opleiding in den oorlog tot uitdrukking komt,
· blijkt hieruit, dat de dagelijksche oorlogskosten der
centrale mogendheden 120 millioen, die der entente
245 millioen bedragen. Dit duidt op de betere tucht
bij het Duitsche volk, hetgeen ook hierin tot uitdruk-
[ï[ king komt, dat in Duitschland in het eerste oorlogs-
jaar slechts 37.838 stakingsdagen voorkwamen, tegen
2.957.770 in Engeland.

[
[
[ [
ll ,