HomeVodjes papierPagina 58

JPEG (Deze pagina), 859.32 KB

TIFF (Deze pagina), 7.77 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

li _ Q
, gebeurtenissen niet meer konden voorkomen, dan nog
j is niet heel veel gewonnen. Want contracten zijn
slechts uitingen van belangen. Die belangen bestaan,
ook zonder dat ze contractueel zijn vastgelegd. En
N Bernstein wijst er dan ook o. i. terecht op, dat ook
zonder contractueele verplichting, Engeland in den
oorlog aan den kant van Frankrijk had ingegrepen. ë
Deze politiek, immers, was het land voorgeschreven,
niet door een contract, maar door de opvatting van
zijn belangen, een opvatting, die geformuleerd is als
,,het machts-evenwicht in Europa". En hier komen we
aan ,,den sprengenden Punkt." Zoolang de politiek
ll der Europeesche mogendheden uitgaat op de eenzijdige .
L behartiging van eigen belangen en geleid wordt door j
j een kleine en onverantwoordelijke doch uiterst m»ach~
tige groep ·­· hetzij dan door Engelsche imperialisten,
Duitsche jonkers, of Fransche financiers -· zoolang zal
elke ndemocratiseering" schijn blijven en zullen de
jg nieuwe zakken met ouden wijn worden gevuld.
De Russische Revolutie leert ons hoe de waarach-
¥ tige democratie van het volk haar taak in deze wereld~
j catastrophe opvat. Het verschil tusschen haar optreden
zooals dit is neergelegd in de besluiten van den raad
van arbeiders en soldaten en het optreden der zooge­
naamd democratische regeeringen van Engeland, Frank~ ,
rijk en Amerika, is het verschil tusschen de inhoudrijke,
van maatschappelijke beloften vervulde, de vrijheid
dienende democratie en de dorre, inhoudlooze, reac-
tionaire schürz­democra1‘ie. De eerste heeft den wereld~
vrede, de harmonieuze samenwerking, de cultuur en
het leven in haar banier, de ander den oorlog, de ,
nationale concurrentie, de wanbeschaving en den dood."
lïè Wij behoeven hieraan niets toe te voegen.

ït ss
lil
x
I,
li
nii