HomeVodjes papierPagina 56

JPEG (Deze pagina), 868.61 KB

TIFF (Deze pagina), 7.77 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

ll
ll
; zich zelve om de democratie te doen leven, moeten
gj niet alle duivelsche machten van militairisme en reactie
, oproepen, moeten niet het leven en de cultuur van
Q_ Europa bedreigen en de wereld begraven onder een
l nameloos wee, onder het voorwendsel de democratie
_ bij anderen te doen zegevieren.
En deze redeneering klemt te meer, als men bedenkt,
dat de buitenlandsche politiek van deze democratische
mogendheden nog zeer ondemocratisch wordt geleid.
Wij willen nu nog niet eens spreken over de koloniale ·
politiek van Engeland, die met zijn beste tradities spot
(,,When British Government is real, it does not carry
ll freedom or self­government: where it does carry a
I certain amount of freedom or self·government, it is not
j real" luidt de scherpe kritiek van Hobson in zijn boek
‘ Imperialism: a study) en evenmin over de koloniale
L politiek van Frankrijk, die door jaurès steeds is aan~
gewezen als een oorlogsfactor in Europa. Maar wij
$3 willen er op wijzen, dat de buitenlandsche politiek van
deze beide mogendheden zich aan elke werkelijke mede~
A zeggenschap van het volk onttrekt. Uit Fransche politieke
j publicaties blijkt, dat verschillende feiten op buiten~
li landsch politiek terrein door den desbetreffenden minister
E; soms zelfs voor zijn mede~ministers geheim zijn ge-
, houden. Men herinnere zich de actie van jaurès tegen
il een geheim Fransch~Spaansch verdrag, herinnere zich
de scherpe artikelen van Ramsay Mc. Donald tegen
de Engelsche politiek, die het volk voor een voldongen
feit had gesteld. Ook op dit gebied is er voor de
jj mogendheden, die meenen de gepatenteerde strijders
voor de democratie te zijn, nog zeer veel te doen, en
heel wat anders dan het wellicht noodeloos verlengen
van een ontzettenden oorlog is noodig.
De Russische Revolutie wijst aan hoe de ,,democra~
5-4

I,
ll