HomeVodjes papierPagina 54

JPEG (Deze pagina), 870.21 KB

TIFF (Deze pagina), 7.76 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

F °
lx
heel bij de Duitsche en Engelsche verre ten achter
M en het toetsingsrecht der gerechtshoven maakt boven#
dien de wet vaak tot een paskwil. Een corrupter
lj parlementair systeem dan het Amerikaansche is ter
wereld niet te vinden -­· hetgeen nog is gebleken met
het jongste beursschandaal bij gelegenheid van het
aanbieden van een nota aan Bernstorlf ·- en het par·
lement vertoont in zijn werkzaamheid dezelfde euvelen, _
die ook in Europa zijn aan te wijzen, en kortweg als
anti-democratisch moeten worden gekenschetst. ,,De
bijeengebrachte bewijzen," zoo luidt het in een onlangs
verschenen Amerikaansch enquête-rapport over arbei~
’ · derstoestanden -· ,,de bijeengebrachte bewijzen stellen
· ten duidelijkste vast, dat de werklieden overvloedig
A reden hebben voor de bewering, dat de wetgevende
lichamen met misdadige langzaamheid te werk zijn ge­
j· gaan bij de behandeling van ergerlijke misstanden, en
jj ieder voorwendsel hebben aangegrepen om te ontkomen
aan een behoorlijke regeling, ofschoon duizenden man~
1 men, vrouwen en kinderen het leven lieten of verminkt
werden, of misvormd, als gevolg van hun nalatigheid/'
,~ Ook met de Fransche en Engelsche democratie staat
het er in wezen niet veel beter voor. Tot nog voor .
kort werd Engeland ·-» ongetwijfeld, als we Rusland
Q. buiten beschouwing laten, de politiek meest democra~
tische mogendheid van Europa ·- meer plutocratisch I
dan democratisch geregeerd en de Engelsche demo~
craten gevoelen pijnlijk zoowel het gemis van alge­
meen (mannen) kiesrecht als de nog steeds onopgeloste
Iersche kwestie. Ook Frankrijk, dat wel een ,,keizer~
rijk zonder keizer" is genoemd en wat belasting~ en
sociale wetgeving betreft bij Duitschland en Engeland
verre ten achter staat, -· ook Frankrijk heeft, volgens
zijn beste kenners, meer schijn- dan werkelijke demo~
.
52
[Q
LQ A