HomeVodjes papierPagina 53

JPEG (Deze pagina), 812.04 KB

TIFF (Deze pagina), 7.80 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

l nog tastende, nog verwarde, nog zeer onvolledig ge~
organiseerde deelen der bevolking, die de idealen van
recht en vrijheid in hun hart meedragen, maar ze nog
niet tot gelding weten te brengen. In deze worsteling
stuiten de laatsten op een macht, welke vergiftigend
en verdoovend werkt: de macht van de leugen. Staakt
den strijd niet, zoo zegt deze macht, want dan zoudt
ge den strijd staken, welke begonnen is en gevoerd
wordt om het recht in de wereld te doen zegevieren
en de vrijheid over Europa te doen heerschen. En
dat zeggen dan de mogendheden, die niet geschroomd j
hebben vóór den oorlog het onmenschelijke czaristische ·
stelsel moreel en financieel te versterken en die het
czarisme eerst na twee~en~een~half jaar oorlogvoerens
hebben verloochend -· zeer tot hun spijt, zooals met `
den dag duidelijker blijkt ­ omdat dit czarisme niet
genoeg macht kon ontwikkelen om den roofoorlog tot
een goed einde te brengen. ,,Wij hebben ons" zoo ,r
luidt de uitspraak in een onlangs gehouden vergadering t
in Londen, ,,steeds voor Rusland geschaamd. Thans {'
heeft Rusland reden zich te schamen over ons".
Hoe ziet het er met die democratie uit? Van Amerika j
hebben wij thans een voorproefje gehad. Men kent
ons oordeel over de motieven, die Amerika genoopt
hebben in den oorlog in te grijpen. Het blijkt thans,
dat de Vereenigde Staten in hun oorlogvoering een
ongebreidelde politiek voorstaan, die alleen door de
Duitsche overtroffen wordt. De neutrale mogendheden
worden waarschijnlijk onder zware pressie gesteld en
op grond van verboden levering aan den vijand, zal
` hun handel, de grootste bron van hun bestaan, lam
worden gelegd. Amerika, trouwens, is de democratie,
die weinig meer is dan schitterende verblinding. De
Amerikaansche arbeiderswetgeving staat over het ge~
51