HomeVodjes papierPagina 52

JPEG (Deze pagina), 834.65 KB

TIFF (Deze pagina), 7.80 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

il

. Wij meenen dit hoofdstuk niet beter te kunnen besluiten
dan door aan te halen, wat een onvervalscht Neder~
ï landsch democraat, de de heer Welders, buitenlandsch
overzichtschrijver van de ,,Nieuwe Amsterdammer",
C over de democratische allures der Entente zeide. ln
het nummer van 12 Mei 1917 van dit sterk anti-Duitsche
weekblad schreef de heer Welders onder den titel:
al ,,De leugen der democratie" het volgende opmerkelijke
j artikel:
,,Het moet maar eens van deze plaats gezegd worden:
de democratie, waarvoor de Entente beweert te
` strijden en waarop ze zich beroept, om het voort~
zetten van de alleronmenschelijkste slachting te
, rechtvaardigen, is een driewerf verdoemde leugen,
Het moge dan waar zijn, dat de huichelarij een eere~
‘ betuiging is aan de deugd, op het oogenblik is de
j menschheid veel meer gediend door een eerebetuiging
aan de waarheid. De brute uitingen der Duitsche en
L Engelsche militaristische en imperialistische pers en de
ongegeneerde uitingen van veroveringszucht door den
heer Miljoekoff zijn veel beter voor het begrip van
{ den toestand en van de taak, waarvoor de mensch~
ëa heid zich gesteld ziet, dan alle frasen over de vestiging
je van het recht en den strijd voor de vrijheid, die de
regeeringen der oorlogvoerende landen niet moe worden
te verkondigen. Want in deze periode van den oorlog,
nu de druk op Europa hoe langer hoe meer onduld~
baar wordt, en een smartelijk verlangen naar het einde
in de hoofden en harten van millioenen leeft, is niets zoo~
zeer van noode dan eerlijke politiek, die achterdeurtjes
en grooten verblindenden woordenpraal versmaadt. "
Er heeft thans een strijd plaats om het licht, om de
vrijheid. Niets is grootscher dan deze worsteling tus~
schen de op het geweld steunende regeeringen en de
50
n