HomeVodjes papierPagina 51

JPEG (Deze pagina), 862.48 KB

TIFF (Deze pagina), 7.72 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

langen. Met de meer ideëele behoeften van het volk
laat men zich er niet in en den geest van vreemde
volken begrijpt men er in 't geheel niet. Wilson heeft
ook hiervoor een geschikte formule gevonden: Daar
het Amerikaansche volk een mengsel is van alle naties
der wereld heeft het ook de beste eigenschappen van
_ alle volkeren in zich vereenigd en is het ook 't best
in staat om alle volken te begrijpen! Alsof uit een
mengsel van verschillende metalen steeds een alliage
V ontstaat, waarvan het gehalte hooger is dan dat van
j alle bestanddeelen, die er in zijn opgenomen! En alsof E
the president of the world, de arbiter mundi, niet bij ·
het afbreken der diplomatieke betrekkingen met Duitsch-
land van een verblulfenden profetischen geest had blijk
gegeven: Geen enkele neutrale regeering immers achtte '
het toen met Wilson voor "uitgemaakt", dat ook zij
de diplomatieke betrekkingen met Duitschland op Ame-
rika's uitnoodiging moest afbreken! Alleen met behulp i
van den door Roosevelt aanbevolen ,,big stick" heeft j
Uncle Sam intusschen de regeeringen van enkele, van !'
hem afhankelijke Zuid- en Midden-Amerikaansche
republieken kunnen dwingen om zijn voorbeeld te volgen !
En alsof Wilson niet heel kort daarna opnieuw het
bewijs heeft gegeven van zijn grondige kennis der volke-
renpsyche en van zijn schitterend profetisch talent door
bij de oorlogsverklaring aan Duitschland te spreken van
de ,,zeldzaam bemoedigende gebeurtenissen in Rusland"!
Doch in één opzicht heeft Wilson toch den spijker
op den kop geslagen: In zijn boek ,,De nieuwe vrij-
heid" noemt hij nl. Amerika ,,een der slechtst-
geregeerde landen der beschaafde wereld"!
Het maakt een eenigszins komischen indruk, dezelfden
man thans te hooren beweren, dat Amerika ,,strijdt
om de wereld veilig te maken voor de democratie!"
-1 49