HomeVodjes papierPagina 50

JPEG (Deze pagina), 826.39 KB

TIFF (Deze pagina), 7.72 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

Y --- er
F
Zoudt gij er bezwaar tegen hebben, senator O'Gorman,
il wanneer de sterren in het blauwe veld van onze vlag
door zilveren dollars vervangen werden?
° Zoudt gij er bezwaar tegen hebben, wanneer dollar~
teekens de strepen in de sterrenbanier zouden ver~
vangen?
i Zoudt gij er bezwaar tegen hebben, wanneer het
Y motto op den zilveren dollar overeenkomstig de feitelijke u
beteekenis in dezen geest veranderd wordt: ,,In this
we trust" (hierin, nl. den Dollar, gelooven wij, in plaats V
van ,,In God we trust")? _
Zoudt gij er bezwaar tegen hebben, om de zin~ K
spreuk op ons nationale schild op deze wijze te symboli- W
seeren: ,,The rich can do no wrong!" (De rijke kan
geen onrecht begaan)?
Wanneer gij er bezwaar tegen zoudt hebben, senator
O'Gorman, dan disharmonieert gij ontzettend met den
r geest van dezen tijd. Gij behoort tot het verleden,
l toen eer en vaderlandsliefde en de altruïstische onder~
werping aan hooge idealen de deugden waren, die
ieder staatsman moest bezitten. -
Dollars zgn de idealen dezer moderne republiek,
dollars haar drüfveeren, en, wanneer God het niet
verhoedt, haar ondergang I"
l Wij gaan in ons oordeel niet zoo ver als de bekende
Amerikaansche krantenkoning, daar wij er van over~
g tuigd zijn, dat Amerika niet alleen door Mammon~
jagers bewoond wordt, doch dat er ook wel degelük
idealisten gevonden worden, zü het dan niet zoozeer
li onder de ,,upper 500" der trusts en van Wallstreet
; als wel onder de groote massa dergenen, die door
de financiers worden uitgebuit. Doch hierin zijn wij
G het met Hearst eens, dat in het Witte Huis te Washington
_ alleen rekening wordt gehouden met materieele be~
48
r ;