HomeVodjes papierPagina 49

JPEG (Deze pagina), 843.69 KB

TIFF (Deze pagina), 7.71 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

l
burgers gekozen regeering heeft ook niets in te brengen.
Buiten den dollar bestaat er niets, dat ook maar eenige
uitvoerende macht bezit.
De dollar beïnvloedt de gerechtshoven, de wet~
gevers, huurt advocaten om plannen te smeden ten-
‘ einde door de mazen der wet heen te kruipen of aan
3 den arm der wet te ontkomen. De dollar kan klaar- _
blijkelijk valsche bewijzen aanvoeren, menschen in de
j gevangenis zetten voor misdrijven die zij niet hebben
A begaan, de dollar kan de straf voor zijn wandaden
ontloopen.
·§ Dollars kunnen dagbladen beïnvloeden of althans ï
vodden, die gewoonlijk dagbladen worden genoemd. I
Dollars kunnen uitgevers beïnvloeden of menschen die
V zichzelf uitgevers noemen. Greely en Raymond en jones ‘
en Pulitzer zijn dood en de journalistiek, welke het
i volk vertegenwoordigt, is met hen gestorven. De
D moderne uitgever is een koopman, of liever een adver~ I.
i tentie­colporteur; hij staat met gebogen rug in de
· anti~chambre van den alleenheerscher Dollar, of ligt {I
I met begeerige oogen voor deze Almacht op zijn knieën.
Hij wordt, als de arme Lazarus, gespijzigd met de i
brokken, die van de tafel van den rijke vallen. Hij is
l in zooverre uitgever, dat hij hoofdartikelen ter ver~
‘ heerlijking van den dollar schrijft, teneinde bij dezen
, in de gunst te komen, houdt hij berichten achter en
4 misleidt het volk ten voordeele van den dollar, ver~
. raadt bovendien den staat om den dollar nog meer te
verrijken.
_ Dollars zijn verheven dingen. Het is thans de eeuw
van den dollar. Wü hebben thans een regeering van l
dollars, door dollars, voor dollars.
D Senator O'Gorman, de regeering des volks, waarvoor
gij siddert, is reeds lang van den aardbodem weggevaagd.
47