HomeVodjes papierPagina 48

JPEG (Deze pagina), 861.56 KB

TIFF (Deze pagina), 7.71 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

l_ 77 7 l
bezitten de regeering. Zij hebben de regeering gekocht.
en deze is dus hun eigendom. Dit zijn degenen, die
. verderfelijke trusts kunnen vormen teneinde de prijzen
van alle levensbehoeften omhoog te jagen en de lasten ë
der burgers te verzwaren. lj
Zij zijn degenen, die de gerechtshoven verleiden, j
om een trust te ontbinden, opdat deze nog machtiger Y
en winstgevender kan worden dan vóór de ontbinding.
Zij zijn degenen, die in levensmiddelen en andere i
behoeften speculeeren, die het volk zijn rechten ont· j
nemen, banken laten springen en het volk berooven,
waardelooze aandeelen aan de markt brengen, het volk
bedriegen, en dan nog hun straf ontloopen. Zij bezitten
den dollar, en de dollar staat boven de wet. Degene, l
die den dollar bezit en bereid is dezen te laten rollen, 1
controleert niet alleen de nationale regeering, doch ook =
de wetgeving en het bestuur der afzonderlijke staten. t
Hij is de man, die den wil van het volk kan negeeren,
zooals onweerlegbaar bleek uit de verwerping van een ï
voorstel tot het houden van een referendum. i
Zü zgn de mannen, die gekozen beambten er toe ;
kunnen brengen om hun beëedigde beloften terug te
nemen, zij zijn de mannen, die een stadsbestuur kun~
nen dwingen om te berusten in een wetsovertreding,
j waartegen dat bestuur vroeger zelf een aanklacht
i heeft ingediend. Zij zijn de mannen, die ondanks alle #
, protesten van de burgers de vrijheden eener stad J
aanranden, de bevolking van hun publiek eigendom ‘
f berooven en het stadsbestuur een over 5O jaar loopend
chantage~contract kunnen afdwingen, waarbij zij con~ ·
cessie krijgen voor het vervoer van menschen of iets
l dergelijks en dat de burgers elken dag en elk uur dat i
dit contract duurt plaagt en besteelt. De stemmen der
verontruste burgers tellen niet mee. De door deze
46