HomeVodjes papierPagina 45

JPEG (Deze pagina), 800.76 KB

TIFF (Deze pagina), 7.68 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

l
n Huis gezonden. Hij zou zeer zeker iets doen, waartoe
hij niet gerechtigd is, wanneer hij Amerika in den
oorlog dreef. Intusschen mag een Engelschman president
i Wilson niet becritiseeren, nog minder aanvallen."
V Een Engelschman mag derhalve president Wilson
` en zijn regeering niet becritiseeren! Wü laten daarom
een Amerikaan aan het woord, n.l. den bekenden
krantenkoning William Randolph Hearst: ,,Senator
O'Gorman liet zich over het feit, dat de Senaat der
Vereenigde Staten van Noord-Amerika den Senator
Stephenson (uit den staat Wisconsin) heeft toegestaan,
= een gekochten zetel in dit wetgevende lichaam te blijven
bezetten, als volgt uit: ‘
,,Ik sidder bijna voor de duurzaamheid van dezen ,
regeeringsvorm, wanneer het voorstel wordt aange- `
nomen dat een man, die millioenen heeft opgehoopt,
een zetel in dit college kan koopen, en door de immu-
niteit tegen de openbare critiek beschermd is." ,-
,< Senator O'Gorman is een man van den ouden stem- ‘
pel, verbazingwekkend onmodern. Weet hij dan niet, l'
g dat een man, die millioenen heeft opgehoopt, bijna
alles mag doen en bijna alles kan koopen en tegen
critiek en de afkeuring der publieke opinie immuun is?
Weet hä dan niet, dat deze regeering reeds lang
ijs niet meer is wat zy eens was, n.m. een regeering van
het volk, door het volk, voor het volk?
Weet hy dan niet, dat deze regeering in werke- l
i lykheid geen republikeinsche regeering is? Weet hy
dan niet, dat deze regeering reeds een autocratie
der bezittende klasse is geworden, geleid door de
._ belangen van den rükdom en in dienst staande van h
diens machthebbers?
'ï Weet hij dan niet, dat de helft zijner collega's in
F den Senaat of hun zetels gekocht hebben of, wat nog
43
ä