HomeVodjes papierPagina 44

JPEG (Deze pagina), 843.28 KB

TIFF (Deze pagina), 7.68 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

{ 9 _W_`?”;`à7777
l
l
Welk Europeesche vorst beschikt thans over een meer `
autocratische macht dan de president der Vereenigde
. Staten?
Het sociaal~democratische Zwitsersche blad ,,Grüt~
lianer" van 30 April 1917 schreef: ,,De naam republiek 2
maakt echter nog geen republiek. De hitsbladen der
Entente beweren, dat hun nieuwe wapenbroeder een
republiek in den volmaaksten vorm is. Dat is een
leugen. De republiek der Vereenigde Staten is nog
voor driekwart een monarchie, de president een koning,
die grootere macht heeft dan de Duitsche keizer en ;
moeilüker ten val kan worden gebracht dan de Rus~ `
sische tsaar. Zü is een koninkrük met indirecte ver~
kiezing. De regeering -is slechts een zaakje van den
president en geheel van hem afhankelijk. Zij is absoluut
niet met het volk verbonden. De president is, zooals
elke Europeesche monarch, opperbevelhebber van leger
en vloot. Hij kan over de besluiten van het congres ë
zijn veto uitspreken. Dit veto is een der meest afkeurens~
waardige monarchistische instellingen, en het president~
schap, zooals het thans nog bestaat, is wel de rükste l
bron van corruptie en de sterkste stut der op buit
beluste partüheerschappü. Het staat de ontwikkeling
tot een democratie, zooals wü in Zwitserland bezitten,
ten eenenmale in den weg."
1. De Londensche ,,National Review" zeide in haar ä
. nummer van April 1917: ,,De regeering te Washington E
is een autocratie, büna even onverantwoordelgk als
1 die van den laatsten Russischen tsaar. Zij wordt
1 slechts getemperd door de ijverzucht van den autocra~
tischen Senaat. Pas in November j.l. werd Wilson z
, herkozen, met een aanzienlijke meerderheid, en wel _l
op grond van een uitgesproken pacifistisch program.
Wilson is dus nadrukkelijk als pacifïst naar het Witte j
42 Q
m ; E