HomeVodjes papierPagina 43

JPEG (Deze pagina), 686.63 KB

TIFF (Deze pagina), 7.67 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

die Russische staatsburgers in handen van den ont~
troonden tiran wilde spelen, mag hen thans onder
eervolle begeleiding overgeven aan de vertegenwoor~
digers der natie, die zij met hun hulp ter zijde hebben
gestaan; en een zich zelf regeerend Finland en een
’ autonoom Polen zullen borg staan voor lndië's toe~
komst, evenals zij het voor die van Ierland reeds
begonnen zijn te doen."
` En het antwoord van den imperialistischen dictator
Lloyd George?
Wel, deze heeft in naam van de oude Engelsche
¤ vrijheid van het gesproken en gedrukte woord den
I uitvoer der ,,Nation", van den ,,Labour Leader"
en van 28 andere bladen naar het buitenland ver~ i
boden! ‘
Kneveling der pers, huiszoekingen, besnoeïng van
den parlementairen invloed ­-· ziedaar de voor ieder
i zichtbare mijlpalen op merry old England's glorierijken _,
i weg van den ,,volmaakten rechtsstaat" tot den absoluten
T politiestaat I {l
_ vs SF *
, ,,Regeering door het volk, voor het
volk, met het volk!"
V jï (President Abraham Lincoln te Gettysburg) ‘
ll,
Is Amerika iverkelük een zuivere democratie? ls
«ï het 't land der plutocratie en corruptie of dat der
4 sociale voorzorgen? Waar vindt men de grootste
vermogens en de meest gewetenlooze uitbuiting? Be~
bi teekenen de woorden trust, Wallstreet en dollar-
diplomatie zegeningen voor de menschheid? In welk
land is de meest onbarmhartige en vüandig tegenover
het volk staande Marnmon de absolute heerscher?
‘ll