HomeVodjes papierPagina 42

JPEG (Deze pagina), 838.69 KB

TIFF (Deze pagina), 7.67 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

1
Engelsche politiek speelt, dat ,,het Lagerhuis blgven
_ zal, zooals het op 't oogenblik is, een eenigszins
wezenlooze en lgdelgke verzameling van onbekwame
critici, wien het gevoel hunner eigen onmacht dwars
zit en die het knagende bewustzijn hebben van hun
ongeschikheid om werkelijken invloed op de politieke '
vraagstukken van eenig belang uit te oefenen, die over
hun hoofden heen verhandeld worden!" Aldus een
bekend schrijver over de volksvertegenwoordiging van i
Old England, het vaderland van het parlementarisme! ·-
Op 24 Maart 1917 schreef de ,,Nation":
,,Terwgl wg aan Rusland de fakkel reikten, lieten 1
wg haar aan onze eigen hand ontvallen. Wij waren
begonnen onzen regeeringsvorm te verachten en te
verwerpen, juist toen hij zijn grootste overwinning
behaalde. Rusland tracht thans de natie te zgn, die
Engeland in Augustus 1914 was; de natie, die En~
geland in Maart 1917 op het punt stond te worden,
hebben de Russische hervormers vernietigd. Want welk
verloop de revolutie ook moge hebben, vast staat dat
zij twee verheven regeeringsprincipes in haar vaandel
heeft geschreven. Het eerste is dat der volksvertegen~
woordiging. Het tweede, dat ook de leer is geweest
E van de eerste Engelsche en de eerste Fransche revolutie,
is dat vrijheid in oorlogs~ niet minder dan in vredestijd ji
,_ een wapen van het prestatievermogen is. jg
Doch deze leer gaat, zooals zij van uit het Taurische
paleis verkondigd wordt, nog verder. Een Rusland, l
dat ,,algemeen kiesrecht" op de banier zijner nieuwe
staatsregeling schrijft, schrijft ook het woord fïnis voor
het Engeland, dat over de hervorming van zgn eigen fi
beperkt kiesrecht marchandeert. Lord Milner's nieuwe
bureaucratie kan thans niet op een antwoord van haar
vernietigde voorbeeld in Petersburg hopen; de regeering,
4O
l