HomeVodjes papierPagina 41

JPEG (Deze pagina), 833.79 KB

TIFF (Deze pagina), 7.68 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

Is Engeland werkelyk de in poliliek opzicht meest
vooraanstaande natie van Europa of misschien slechts
de parlementair meest geroutineerde staat van ons
werelddeel?
Waar is het burgerlijk wetboek, het strafwetboek
van Engeland? Waar is een geordend administratief
bestuur en een modern administratief recht in Engeland
te vinden? Wat staatspensionneering, lager onderwijs
en algemeen kiesrecht betreft heeft Engeland getracht
j Duitschland na te volgen, doch vergeefs! ­
l Wie, die de Engelsche en de Duitsche samenleving
· bestudeerd heeft, kan ontkennen, dat de maatschap-
pelijke grondslagen van Engeland autocratischer zijn l
dan die van Duitschland? Is een meer autocratische
regeering dan die der Engelsche heerschappij in Indië
denkbaar?
Wat is er van de beroemde Engelsche vrüheid tijdens _
den oorlog overgebleven? Een Engelsch blad noemde .
het Engeland van thans een groote gevangenis -· om 1
het Pruisianisme te bestrijden heeft men zelf Pruisische l'
methoden ingevoerd. Men ga eens na hoe Asquith
eerst het kabinet in een oorlogsraad heeft getransfor- i
meerd en hoe daarna Lloyd George zijn ministerie uit
de leiders der imperialisten en unionisten heeft samen-
gesteld, in strijd met het geijkte parlementaire gebruik,
4 dat een liberaal kabinet met Ierschet en sccialistische
I zetels overeenkomstig de meerderheidsverhoudingen in
, het Lagerhuis gevorderd zou hebben! Hoe Lloyd George
zijn oorlogskabinet door een onbloedigen staatsgreep in
een vijfhoofdig directorium heeft veranderd, dat nauwe-
lijks meer onder het bereik der parlementaire contröle l
valt! Sidney Low schreef, zeer kenmerkend, in de
,,Fortnightly Review" (Februari 1917), die evenals
andere bekende tijdschriften een belangrijke rol in de
39