HomeVodjes papierPagina 40

JPEG (Deze pagina), 839.85 KB

TIFF (Deze pagina), 7.68 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

àè??
en plutocratische Duitschland zal de revolutie tenslotte
losbreken: doch ook gij zult het paradijs der reactie
R niet binnentreden. Vläj zullen de republiek stichten,
wg zullen de oude grondwet door een nieuwe vervan~
gen, wü zullen ontwikkeling en beschaving verspreiden,
de leugenpers in het vuur werpen, het erfrecht veran-
deren en de naasting van den eigendom voorbereiden,
de ongelükheid uit de wereld helpen en de privileges
ophejïen. Dit is het program der fatsoenlijke menschen;
waarom wordt het niet langzamerhand en methodisch ;
verwezenlijkt ?" (Het slot van het artikel is door de l
censuur geheel geschrapt). De ,,stichting der republiek .
in Frankrijk," ,,de ongelijkheid uit de wereld helpen"?
Doch het devies van den Franschen staat luidt immers
,,Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap!" 1) - Of is mis~
schien deze schoone zinspreuk in het land der corruptie,
der overdreven strenge vreemdelingenpolitie, van het
Panama­schandaal en van de Drcijfuszaak op even
slecht papier geschreven als de Fransche ,,leugenpers",
die de temperamentvolle Brizon in het vuur wil gooien ?l
Zeide niet de eerlijke en hoogstaande faurés, wiens
moordenaar om goede redenen nog steeds niet is ver~
oordeeld, kort voor den oorlog: ,,Onze pers is tot
in het merg verdorven I" En wanneer men misschien
den dapperen voorvechter van het socialisme niet wil
, gelooven leze men eens, wat Romain Rolland, Léon
l Bazalgette, Auguste Rodin, Paul Port, Paul Adam, )
I Alexandre Mercereau en Henri Guilbeau over de á
Fransche pers hebben geschreven!
z< * vr
1) Opm. Napoleon I in den Franschen Raad van State: ,,Het
is niet waar, dat de Franschen vrijheid en gelijkheid liefhebben.
Voor het volk is alles hetzelfde, men moet het leiding geven.
Met kinderspeelgoed lokt men de menschen."
38
i
i
i
‘ (