HomeVodjes papierPagina 39

JPEG (Deze pagina), 852.05 KB

TIFF (Deze pagina), 7.68 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

Het boek van Mr. Woodrow Wilson geeft ook nog
een korte en scherpe beschrijving van de Fransche
regeeringsmethoden. Hij vat zijn oordeel in de vol~
gende woorden samen: ,,Het Fransche bestuur gaat
in al zgn vertakkingen en in al zgn takken van dienst,
van de laagste tot de hoogste, mank aan een ernstige
corruptie doordat de noodlottige opvatting gehuldigd
wordt, dat een openbaar ambt als belooning voor
1 persoonlüke diensten of diensten in het belang eener
party moet worden vergeven. De ministers hebben
maar al te bereidwillig de verfoeilijke gewoonte aan~
j genomen om de ambten onder hun partijgenooten als
betaling voor hun werkzaamheid in het belang der partij,
en zelfs onder de vrienden en de kiezers der gedeputeer~
den in ruil voor hun steun in de Kamer, te verdeelen I" 1
Maar laten wu de Franschen zelf aan het woord:
l In het Journal du Peuple" van 13 April 1917 schrijft
' Pierre Brizon: ,,Al verzekeren de Amerikanen ook, dat (
zij zich op een oorlog van drie jaar voorbereiden,
toch geloof en hoop ik, dat de oorlog binnen korten (1
tijd geëindigd zal zijn. Dan echter zal men eindelük
ook eens de republiek in Frankrük moeten invoeren! .
De republiek in de regeering en de republiek in het
bezit. Moeten wg in dit opzicht bü Rusland en zelfs
bij Duitschland ten achter blüven ? Onze reactionairen
zijn komische menschen. ln_ hun kringen heerscht
verwarring. Zij wenschen tegelijkertijd de revolutie in
. Duitschland en de reactie in Frankrijk. Onmogelijk,
Mijne Heeren! Door het lijden en het verblindende licht
van den wereldbrand zijn vele geesten zwak geworden.
Hoe wilt ge het paradijs veroveren, nadat ge alle
poorten der hel geopend hebt? Meent gij den stroom
te kunnen afdammen zonder dat hij buiten zijn oevers
treedt? Zeer zeker: in het imperialistische, aristocratische
37