HomeVodjes papierPagina 38

JPEG (Deze pagina), 849.84 KB

TIFF (Deze pagina), 7.68 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

nog een zoo vast aaneengesloten en eensgezind rijk
kan worden als de wereld ooit gezien heeft". ,,Den
laatsten stoot tot het bereiken van volkomen nationale
eenheid gaf de Duitsch~Fransche oorlog van 1870/71.
De schitterende successen van Pruisen in dezen oor~
log, die in het belang van het Duitsche patriotisme
tegen de Fransche onbeschaamdheid gevoerd werd,
maakten een einde aan de koele terughouding der
­ middenstaten tegenover hun grooten buurman in het
Noorden". ,,Het Duitsche Rijk is een bondsstaat onder
erfelijk voorzitterschap van den koning van Pruisen.
De Keizer is zürz president, niet zün vorst. ­-· Hij is j
de hoogstgeplaatste ambtenaar van een groote politieke l
gemeenschap, welke beoogt een eeuwigdurenden bond
ter bescherming van het bondsgebied en ter bevorde~
ring van de welvaart van het Duitsche volk te vormen."
,,De Bondsraad is het souvereine orgaan van het rijk, j
de vertegenwoordiger van alle Duitsche staten en der l
vrije steden. De bondsraad als voornaamste bestand~
deel van het bestuur des lands regeert, de Rijksdag
als vertegenwoordiger van het Duitsche volk contro~
leert". ,,Pruisen heeft met succes gestreefd naar een
grootere volmaaktheid in zün bestuursorganisatie dan
eenige andere staat in Europa bezit".
Wilson herinnert er in zijn boek aan, dat de Rijks~
j dag op grond van algemeen, gelijk, geheim, direct
Q kiesrecht gekozen wordt en dat de Rijkskanselier ver~
antwoordelijk is tegenover de wet (welke alleen met
1 toestemming van den Rijksdag tot stand kan komen).
Doch het is waar ­- toen Wilson dit alles schreef was
hij nog geen ,,president of the world", zelfs nog niet
eens de vroeger zoo bescheiden President of the Uni~
ted States, doch een eenvoudig hoogleeraar in de
geschiedenis !
36
l