HomeVodjes papierPagina 36

JPEG (Deze pagina), 859.93 KB

TIFF (Deze pagina), 7.65 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

Op de jaarlijksche conferentie der Engelsche ,,on-
afhankelijke arbeiderspartij" zeide het Parlementslid
F. W. ]owett volgens de ,,l/Ianchester Guardian":
,,Wanneer de Engelsche regeering er in de jaren
vóór den oorlog, evenals Wilson, voor gezorgd had,
dat de natie omtrent de aangelegenheden van den
staat op de hoogte was gehouden, dan zouden wij (
nimmer aan de thans ten val gebrachte Russische
regeering gebonden zijn geweest. Had deze band niet
bestaan, dan zou de Russische regeering reeds lang in
het niet zijn verzonken. Dat zij thans is weggejaagd
rechtvaardigt echter den oorlog niet. Tallooze menschen-
levens zouden gespaard zijn, als wij de leeningen, die
wij Rusland tegen den wensch van de leiders van het
Russische volk verstrekt hebben, niet hadden toegestaan,
Dan zou de Russische regeering, teneinde een bankroet.
te voorkomen, toendertijd genoodzaakt zijn geweest
zich met het Russische volk te verstaan. Toen hebben
wü het Russische volk zün revolutie onthouden, even-
als Frankrük vroeger gedaan had. Ik geloof, dat de
Engelsche regeering den Russen ook thans verboden
zou hebben revolutie te maken, indien het haar slechts.
mogelijk was geweest."
( Wel, als de engelen het niet alleen kunnen klaar-
spelen, moeten zij Beëlzebub te hulp roepen om den
duivel uit te drijven, - zoo ongeveer zouden de Weste-
r lijke democratieën hun verbond met het absolutisme
` van het Oosten hebben kunnen rechtvaardigen! Maar
de vraag dringt zich op: was het werkelijk alleen de
genius van het Goede, die (zij het dan ook met min
of meer dubieuse hulp) tegen het Kwade streed? Is
werkelijk in het Westen alleen vooruitgang en in
Centraal Europa (natuurlijk met uitzondering van het
met analfabeten, maflia en andere cultuurproducten
3*1
l
l
j