HomeVodjes papierPagina 35

JPEG (Deze pagina), 831.64 KB

TIFF (Deze pagina), 7.65 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

eerlijkheid. ja zeker, wij voelden daarin oprechtheid noch
politieke eerlijkheid. Hoe? Gg, die gedurende de eerste
­· dertig oorlogsmaanden de gehoorzaamste bondgenoot
W van Nicolaas II zgt geweest, gg, die Uw vertegenwoor-
; diger naar het slot te Zarskoje Selo hebtgezonden, waar
‘ hg de hand heeft gedrukt van den Russischen sultan,
l van Raspoetin, gg werpt thans, nu de reactie ten val is
gebracht, met steenen naar dengene, die gisteren nog
de afgod was van de derde republiek! Waar waart
gg, toen het lid van de centrale commissie der Fransche
Z socialistische partg, Gustave Hez·vé, in de ,,Guerre
l Sociale" van 12 September 1914 uitriep: ,,Leve de
U tsaar! "? Tevergeefs zochten wij toendertijd in het
j centrale orgaan der Fransche socialistische partij, het
orgaan, opgericht door den vgand van het Russische
j tsarisme, ]aurès -­· die als het eerste slachtoffer van
den oorlog gevallen is -« tevergeefs zochten wij in de
"Humanité" naar een woord van afkeur, een woord
van protest tegen dengene, die een der meest afschuw-
` wekkende autocraten bewierookt had. De "Humanité" gl
zweeg. De permanente commissie van toezicht had de `
spraak verloren en de parlementaire socialistische groep j
achtte het niet noodzakelijk op deze meest smadelijke l
daad in de annalen van het internationale socialisme
te reageeren.
Gij blijft maar steeds herhalen, dat de haardsteê der
reactie Duitschland is en vergeet geheel, wat er van het
republikeinsche Frankrgk en het democratische Enge-
land is geworden. Frankrijk, dat zelf door den Engel-
schen conservatieven schrijver Fullerton nog vóór den
oorlog een Hnancieele monarchie werd genoemd, Frank-
rijk, dat buigt voor den wil zijner geldmagnaten, Frankrijk,
dat in dezen oorlog ook het laatste restje zijner vrijheid
verliest, heeft geen recht om trotsch op zichzelf te zijn."
3 33