HomeVodjes papierPagina 34

JPEG (Deze pagina), 853.53 KB

TIFF (Deze pagina), 7.65 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

Wij waren de rijke erfoom, de onuitputtelijke geld~
schieters, doch in Petersburg behandelt men Frankrijk
als de arme bloedverwant. En wat voor verhaaltjes l`
heeft men verzonnen ·-­ verhaaltjes, die ons thans onge- l
loofelijk schijnen ­- over het ,,onoverwinnelijke Rusland" è
en de "stoomwals". Nog in juli 1914 heette het: ,,de .
Russische legers zullen binnen zes weken in Berlijn
zijn. Zal echter Frankrijk, dat anarchistische en zede~
lijk~verdorven land, zes weken kunnen standhouden ?"
Na de Marne, den Yser, Verdun en na de verovering
van Polen, Lithauen en de Baltische provincies lijkt j
dit alles een erbarmelijke hoon.
Waarom moest Frankrgk zich tegenover het tsarisme
zoo welwillend betoonen, waar het toch door zgn
kracht en zgn geld aan de tsaristische regeering, tot
nut en voordeel van het recht en de vrgheid, zgn
wil had kunnen opleggen ?”
Doch de mésalliance met het tsarisme bleef voor de
Fransche republiek niet zonder vrucht. Al is de autocraat p
ten val gebracht, de Fransche strijders voor de vrijheid
hebben zich zijn voorbeeld ten nutte gemaakt: In naam
van de persvrgheid werd door de regeering der Fransche
Republiek de verschgning van het te Pargs uitgegeven
blad der Russische socialisten ,,Natsjalo" (Grond­
steen) verboden. In een zijner laatste nummers richtte
1 het blad zich tot de Fransche socialisten: ,,Gij begroet
` de Russische revolutie, gij begroet de strijders die de
ijzeren ketenen hebben verbroken, waarin het organisme
van een volk van 180 millioen zielen geboeid lag. ln
de dertigste oorlogsmaand hebt gij de spraak terug~
gekregen en werpt gij met steenen naar de Russische
reactie. Wij willen niet verhelen dat Uw begroeting
ons ten eenenmale koud laat, want wij missen in Uwe
· hartstochtelijke frasen de oprechtheid en de politieke
32 .
l j
V 2
j 1
i