HomeVodjes papierPagina 33

JPEG (Deze pagina), 828.43 KB

TIFF (Deze pagina), 7.64 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

_ gedweeën tsaar Michael en als paladijn ,,de grootvorst"
(zooals de Engelsche en Fransche pers den bij de
Entente zeer gezienen autocraat­in~den­alles­overtref­
fenden~trap, den opperbevelhebber grootvorst Nicolai
Nicolajevitsj steeds kortweg noemde)? Hoe oordeelden
de Fransche, Engelsche en Italiaansche staatslieden en
de pers dier Entente~landen over het tsarisme voor
en ná zijn val? Vóór en ná Maart 19l7? Waren de
eeuwige waarheden der democratie of de aanpassing
aan wat momenteel in politiek opzicht het voordeeligst
was het richtsnoer bij dezen ommekeer in de stemming?
Ieder, die enkele bladen uit dien tijd naleest, kan zich
` hieromtrent een oordeel vormen! Doch wij laten de
j betrokkenen zelf weer aan het woord.
In de ,,Petit Méridional van 8 April 1917 schrijft
l Alexandre Bérard: ,,Hoeveel domheden heeft men niet
omtrent Rusland gedebiteerd, hoeveel legenden omtrent
dit land rondgestrooid! Zoowel domheden als legenden
zijn ons duur te staan gekomen! Men heeft zelfs de ,;
[ mannen bespot, die ons wilden waarschuwen. De vlij~ i
i tige en spaarzame Fransche democratie heeft haar ,
, milliarden zonder te pingelen aan de Russische autocratie
‘ afgestaan; zij heeft alles gegeven, en wanneer eens
de geschiedenis van onzen tijd geschreven zal worden
· zal blijken, dat zij van den anderen kant weinig, heel
weinig ontvangen heeft. Van haar verbond met het
tsarisme heeft de Republiek in diplomatiek, zoowel als
in economisch opzicht weinig pleizier gehad. Het zullen
pijnlijke hoofdstukken zijn, welke men over het Verre
Oosten, over Armenië, Algeciras en de verzaking der
·’ groote liberale principes der Revolutie zal lezen, en
het Fransche volk zal met ontzetting tot de ontdek~
king komen, hoezeer men het met mooie beloften
gepaaid heeft. ‘
31