HomeVodjes papierPagina 32

JPEG (Deze pagina), 861.69 KB

TIFF (Deze pagina), 7.64 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

zich op: waarom heeft de Westelüke democratie ·
Duitschland niet reeds bestreden in den tüd, toen
het in politiek opzicht nog veel achterlüker en nog
niet het land van het algemeene gelüke, geheime en `
directe kiesrecht voor den Rüksdag was ­ doch er
ook politiek en economisch veel zwakker voorstond?
Waarom koos de Entente zich het op bloed gegrond-
veste tsarisme tot bondgenoot? Waarom schreef de
Fransche historicus en minister van buitenlandsche zaken
Hanotaux in zijn geïllustreerde geschiedenis van den
oorlog van 1914: ,,De tsaar is de noodzakelijke en
onaantastbare uitdrukking van het Rusland, dat de
vereeniging van alle Ruslanden is" l? Waarom de Fran~
sche huldigingen, die den tsaren Alexander Ill en c
Nicolaas II zoowel in Rusland als bij hun bezoeken
aan Frankrijk steeds ten deel vielen? Waarom heet
ook thans nog een der meest pompeuse Seinebruggen {B
in Parijs ,,Pont Alexandre IH"? ,,Het leven van den
tsaarl" ­­· dit was niet alleen de titel van een in
Frankrijk zeer populair tooneelstuk, het gaf ook uit~ p
drukking aan de hoop op de hulp van Rusland, dat `
voor geen offers zou terugdeinzen en dat men onder
deze voorwaarde gaarne zijn absolutisme vergaf. A
En Engeland? Waarom eischte het niet reeds bg het
aangaan van het bondgenootschappelük verdrag garan· ·
ties voor de vrüheid van het Russische volk? Waarom
greep zijn gezant eerst in, toen de tsaar genoeg scheen
te hebben van het bloedbad? Waarom hebben Enge~
land en Frankrijk niet reeds vroeger en openlijker de
groote Russische revolutie in de hand gewerkt? En
was het hun bedoeling, dat deze een werkelijk bevrij~ "
dende volksrevolutie zou zijn of slechts een paleis~
opstand, die de voorstanders van den vrede tot zwijgen
moest brengen en hen moest vervangen door een
i 30
1