HomeVodjes papierPagina 30

JPEG (Deze pagina), 768.10 KB

TIFF (Deze pagina), 7.63 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

AUTOCRATIE EN DEMOCRATIE l
Het trekt onmiddellijk de aandacht, dat een ver~ ll
deeling der regeeringsvormen van nagenoeg alle staten
der wereld alleen in autocratieën en democratieën hoogst
onvolledig moet zijn. Is hier dan werkelijk alleen van
autocratieën en democratieën sprake en vallen er niet
talrijke tusschenvormen te constateeren? Volgens de
scherpste deiinitie van dat begrip is de autocratie de
geheele staatsmacht vereenigd in den autocraat (het
,,l'Etat c'est moi" van Lodewijk XIV), waarbij het g
volk in het geheel geene, de heerscher alle politieke 4
rechten heeft. Omgekeerd geniet in de zuivere demo-
cratie elk afzonderlijk burger, zonder rekening te houden
met ouderdom, ontwikkeling, belasting enz. dezelfde
rechten als ieder ander zijner medeburgers. Niet alleen
bij de stembus, doch ook in de huishouding van den
staat dient volkomen gelijkheid te heerschen. Het spreekt
vanzelf, dat deze democratie met oligarchie, aristocratie,
plutocratie (kapitalisme), kortom met alles, wat zoo niet E
_ formeel~rechtelijk, dan toch daadwerkelijk op de be~ j
voorrechting eener bepaalde klasse in den staat, n.l. de
,,bourgeoisie" neerkomt, en evenmin met imperialisme
naar buiten onvereenigbaar is.
« Een dergelijke absolute democratie is er onder de _
V Entente-staten niet te vinden; alleen de Russische
l · bolsjewiki willen haar invoeren. Onder de Geallieerde ,
l , staten treft men constitutioneele en parlementaire monar­
l 28 ë
[ ï
l ;
a