HomeVodjes papierPagina 29

JPEG (Deze pagina), 638.08 KB

TIFF (Deze pagina), 7.61 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

den wereldvrede tegen het militairisme ("Pruisianisme"),
voor beschaving tegen barbaarschheid en voor de
heiligheid van het gegeven woord tegen trouwbreuk
(België).
Alleen de eerstgenoemde leuze is intusschen in een
, nieuwen vorm gegoten. Zoolang de Entente in bond-
genootschap leefde met het tsarisme werd nimmer van
den strijd der democratie tegen de autocratie gerept,
daar de tsaar immers de eenige onder de Europeesche
vorsten was, die zichzelf een ,,autocraat" had genoemd.
, Eerst na de onttroning van den tsaar kon men met
‘i deze thans zoo geliefkoosde leuze voor den dag
komen, ofschoon de zeer uiteenloopende regeerings­ '
J vormen der Entente ook wat de democratie betreft
ï geenszins met elkaar overeenstemmen, en ofschoon
, geen der Middenrijken een autocratie is, d. W. z. een
~ absolute monarchie. Wij zullen de genoemde leuzen
i eens elk afzonderlijk onderzoeken.
· I
27